Select your location to see tailored content for your region

North America

Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van EVBox B.V., een besloten vennootschap onder de Nederlandse wet.

Laatst bijgewerkt: 18 juni 2020

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, MOBIELE APPLICATIE, HET PLATFORM EN/OF DE AD-HOC OPLAADSESSIE SERVICE (“Ad-Hoc opladen”) VAN EVBOX (samen de “Diensten” genoemd). 

Door gebruik te maken van deze Diensten bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en naleeft (“Voorwaarden”). Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, mag u deze Diensten niet gebruiken.


1. Wie zijn wij en hoe kun je contact met ons opnemen

De Diensten worden aan u aangeboden door EVBox B.V., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Nederlands recht, gevestigd te Kabelweg 47, 1014 BA, in Amsterdam, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 32165082 en met btw-nummer NL821785795B01. Stuur om contact met ons op te nemen een e-mail aan support@evbox.com.


2. Andere toepasselijke voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden kunnen ook van toepassing zijn:

 • Ons Privacybeleid voor onze verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Ons Cookiebeleid voor de plaatsing van cookies en het gebruik van gerelateerde technologie;
 • Abonnementsvoorwaarden als u zich aanmeldt voor een abonnement op ons platform (dat u helpt bij het traceren en beheren van elektrische auto’s rechtstreeks vanaf uw smartphone of computer).


3. Onze belofte

Wij streven ernaar u te allen tijde ononderbroken toegang tot onze Diensten te verlenen. We kunnen echter niet garanderen dat deze altijd beschikbaar of ononderbroken zullen zijn. Als u een probleem ondervindt met het gebruik van de Diensten, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam via onze website.


4. Uw verplichtingen

U zult:

 • niet interfereren met de Diensten of de daarin opgenomen gegevens of deze verstoren;
 • de Diensten niet gebruiken om content in te zien, te versturen of op te slaan die als obsceen, ongepast, pornografisch, opruiend, kwetsend, beledigend, bedreigend, blasfemisch of lasterlijk beschouwd kan worden, die aanzet tot rassenhaat of terrorisme, die schadelijk is voor kinderen, die inbreuk maakt op de auteursrechten of de industriële eigendomsrechten van derden of die op andere wijze inbreuk maakt op een wetgeving of die niet bedoeld is voor gebruik op het platform zoals beschreven in de Documentatie;
 • niet proberen onbevoegde toegang tot de Diensten te verkrijgen;
 • wanneer u gebruikmaakt van Ad-Hoc opladen, alle beleidslijnen en regels van de eigenaar van het laadstation en/of het eigendom waar het laadstation zich bevindt, in acht nemen.


5. Gratis

Toegang tot onze website, het downloaden van onze Applicatie en het aanmaken van een account op ons platform zijn allemaal gratis. Voor een inschrijving voor een abonnement op ons platform en/of het gebruiken van Ad-Hoc opladen worden echter kosten in rekening gebracht. Voorafgaand aan het aanmelden voor het platform of het gebruik van Ad-Hoc opladen, zullen wij u informeren over eventuele toepasselijke kosten.


6. Ad-hoc laadservicekosten en betaling

Voor Ad-Hoc opladen worden een of meer van de volgende kosten in de app weergegeven en aan u in rekening gebracht:

 • Starttarief. Dit is een vast starttarief. Omdat deze vergoeding mogelijk verschilt afhankelijk van hoe u ervoor kiest om te betalen, kunnen we dit alleen aan u tonen nadat u uw betaalmethode hebt geselecteerd, maar voordat u uw oplaadsessie start.
 • Kosten voor het gebruik van kWh. Deze kosten worden weergegeven bij de selectie van de connector.
 • Kosten voor de oplaadtijd. Deze kosten worden weergegeven bij de selectie van de connector.
 • Kosten betalingsverwerking. Omdat de vergoeding mogelijk verschilt afhankelijk van de betaalmethode, kunnen we u deze alleen laten zien nadat u uw betaalmethode hebt geselecteerd, maar voordat uw oplaadsessie wordt gestart.
 • Alle toepasselijke aansluitingskosten voor de tijd dat uw elektrische voertuig is aangesloten, maar niet oplaadt. Deze kosten worden weergegeven bij de selectie van de connector.

De kosten omvatten alle toepasselijke belastingen over de toegevoegde waarde.

Voor het innen van de kosten in verband met Ad-Hoc opladen gebruiken we een gecontracteerde betalingsdienstverlener. Deze dienstverlener beheert uw betaling aan ons, wat betekent dat wij uw betalingsgegevens niet opslaan of anderszins toegang hebben tot uw betalingsgegevens.


7. Wijzigingen in onze diensten

Terwijl we onze Diensten voortdurend verbeteren, kunnen we functionaliteiten toevoegen of verwijderen of van tijd tot tijd andere wijzigingen aanbrengen. Wij streven ernaar u binnen redelijke termijn te informeren over eventuele grote wijzigingen die invloed hebben op uw gebruik van de Diensten en om mogelijke verstoring van de beschikbaarheid ervan te minimaliseren.


8. Disclaimer

De content op onze website is alleen beschikbaar voor algemene informatie. Deze is niet bedoeld om advies te geven waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies verkrijgen voordat u een actie neemt, of geen actie onderneemt op basis van de content op onze website.

Verder is uw gebruik van onze Diensten, inclusief Ad-Hoc opladen, op uw eigen risico. De Diensten worden geleverd op basis van “in huidige staat” en “al naargelang beschikbaar”. Hierbij wijzen wij alle garanties af met betrekking tot de Diensten, expliciet of impliciet, waaronder maar niet beperkt tot, garanties tegen schending van rechten van derden, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.


9. Links

Onze Diensten kunnen links bevatten naar andere websites en/of bronnen die door anderen worden verstrekt. Deze links worden alleen ter informatie verstrekt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gekoppelde websites of informatie die u van hen kunt verkrijgen. We hebben geen controle over de content van deze websites of bronnen.


10. Uw accountgegevens veilig houden

U moet uw accountgegevens, inclusief uw wachtwoord, veilig bewaren en niemand anders toegang verlenen tot uw account.


11. Intellectuelle eigendom

Wij (en onze licentiegevers, waar van toepassing) hebben alle rechten, eigendomsrechten en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten in en gerelateerd aan de Diensten en de Voorwaarden geven u geen rechten van eigenaarschap in of gerelateerd aan de Diensten, of enig andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van ons (of onze licentiegevers, indien van toepassing), met uitzondering van zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden, in welk geval dan ook, in elk geval herroepelijk, niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.

U kunt één exemplaar afdrukken en eventuele uittreksels downloaden van alle pagina’s van onze website voor uw persoonlijke gebruik en u kunt de aandacht van anderen binnen uw organisatie trekken naar de content die op onze website is geplaatst. Geen enkel ander deel van onze Diensten mag in welkevorm dan ook of op welke wijze dan ook worden gereproduceerd.

U gaat ermee akkoord dat u de intellectuele eigendomsrechten of enige van onze bedrijfseigen informatie op geen enkele manier zult gebruiken, behalve voor gebruik van de Diensten in overeenstemming met deze Voorwaarden. U mag met name niet:

 • de Diensten of content op enige wijze wijzigen, verhuren, uitlenen, verkopen, distribueren, toewijzen of op enige andere wijze overdragen;
 • de Diensten exploiteren op een wijze die niet uitdrukkelijk is geautoriseerd en u mag deze niet op onwettige wijze gebruiken, voor onwettige doeleinden of op een wijze die in strijd is met deze Voorwaarden, of frauduleus of kwaadwillig handelen;
 • alle of delen van de Diensten kopiëren, reproduceren, vertalen, bewerken, aanpassen, wijzigen, manipuleren of er afgeleide werken van maken;
 • waar gedownloade software is opgenomen in de Diensten en tenzij deze niet onder de toepasselijke wetgeving verboden is, reverse engineering, decompileren, demonteren of anderszins proberen omde broncode of objectcode, of onderliggende ideeën of algoritmen van de software te ontdekken, of de software gebruiken om (i) een concurrerend product of dienst te bouwen; (ii) een product bouwen met vergelijkbare ideeën, functies, functies of graphics van de software; of (iii) ideeën, functies, functies of afbeeldingen van de software kopiëren;
 • onze logo’s of handelsmerken verwijderen, wijzigen of anderszins gebruiken, tenzij anderszins overeengekomen. 


12. Virussen

Tenzij uitdrukkelijk anderszins met u overeengekomen, garanderen wij niet dat onze Diensten veilig of vrij van bugs of virussen zullen zijn. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw computerprogramma’s voor informatietechnologie en/of andere besturingssystemen om onze Diensten te openen en/of te gebruiken. U moet uw eigen virusbeschermingssoftware gebruiken.

U mag onze Diensten niet misbruiken door bewust virussen, trojaanse paarden, wormen, logischebommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is, te introduceren. U mag niet proberen onbevoegde toegang te verkrijgen tot onze Diensten, de server waarop dergelijke Diensten worden opgeslagen, of een server, computer of database die is verbonden met dergelijke Diensten. U mag onze Diensten niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. We zullen een dergelijke inbreuk melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullensamenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk en onder andere rechtsmiddelen die we zouden kunnen oproepen, zal uw recht om onze Diensten te gebruiken onmiddellijk stoppen.


13. Aansprakelijkheid

Wanneer u consument of zakelijke gebruiker bent

Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit en beperken deze op geen enkele wijze, wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of nalatigheid vanonze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

De hieronder vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor onze functionarissen, directeuren en werknemers.

Als u zakelijke gebruiker bent

We sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze Diensten uit, inclusief hun content. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of schade, hetzij in een contract,onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plicht of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met (a) gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, onze Diensten; of (b) het gebruik van of vertrouwen op content die wordt weergegeven op onze Diensten. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor:

 • verlies van winst, omzet, zaken of inkomsten;
 • bedrijfsonderbreking;
 • verlies van verwachte besparingen;
 • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
 • indirecte of gevolgschade of schade.

Als u consumentengebruiker bent

Houd er rekening mee dat wij onze Diensten alleen aan u leveren voor privégebruik. U gaat ermee akkoord onze Diensten niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij hebben geen aansprakelijkheid jegens u voor enig verlies van winst, bedrijfsverlies, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke mogelijkheden.

Als defecte digitale content die wij hebben geleverd, schade toebrengt aan een apparaat of digitale contentdie aan u toebehoort en dit veroorzaakt wordt door ons verzuim om redelijke zorg en vaardigheid toe te passen, dan zullen we de schade repareren of u vergoeden (naar ons eigen goeddunken). Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u zou kunnen voorkomen, bijvoorbeeld door ons advies te volgen om een update toe te passen die gratis aan u wordt aangeboden of voor schade die veroorzaakt werd door het niet correct opvolgen van onze instructies.


14. Wijzigingen in deze voorwaarden

Wij wijzigen deze Voorwaarden van tijd tot tijd en publiceren dergelijke wijzigingen op onze website of maken deze anderszins voor u beschikbaar.


15. Beëindiging

Aangezien wij onze Diensten voortdurend veranderen en verbeteren, kunnen we een of meer Diensten volledig naar eigen goeddunken opschorten of stopzetten. Indien en voor zover dit van invloed zou zijn op uw abonnement, wordt dit geregeld door onze Abonnementsvoorwaarden.


16. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Als u zakelijke gebruiker bent:

Deze Voorwaarden worden geregeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en de bevoegde rechtbank van Amsterdam, Nederland, heeft exclusieve jurisdictie en locatie over elk geschil voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden.

Als u consumentengebruiker bent:

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar u uw gebruikelijke verblijfplaats hebt. U, evenals EVBox, hebt het recht om elk geschil aan de bevoegde rechtbank voor te leggen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.


17. Deelbaarheid

Als een bepaling uit deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt of blijkt te zijn, zal dit de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van de Voorwaarden onverlet laten; als de betreffende bepaling wel wettig, geldig en afdwingbaar zou zijn als een deel daarvan verwijderd zou worden, zullen de kleinst mogelijke aanpassingen daaraan doorgevoerd worden om de bepaling wettig, geldig en afdwingbaar te maken.

Nog vragen of feedback voor ons?

Mail ons via support@evbox.com en we nemen snel contact met je op.