Generell vilkår og betingelser

Dette er de generelle vilkårene for EVBox B.V., et privat aksjeselskap etter nederlandsk lov, med hovedkontor på Kabelweg 47, 1014BA Amsterdam, Nederland. EVBox B.V. er registrert hos det nederlandske handelskammeret under nummer 32165082.

EVBox Generelle Vilkår og Betingelser

LES DISSE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER NØYE da de gjelder for hvert tilbud, leveranse og bruk av Produkter og Tjenester i den grad det er relevant. Du kan laste ned disse her.

Disse generelle vilkår og betingelser, sammen med EVBox sine tilbud, pristilbud, ordrebekreftelser, faktura og spesifikasjoner (og alle tilhørende tillegg og vedlegg utstedt av EVBox fra tid til annen) (samlet "Spesifikke vilkår") skal utgjøre hele avtalen ("Avtalen") mellom EVBox og Kunden for hver leveranse og/eller bruk av Produkter og/eller Tjenester. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom disse generelle vilkår og betingelser og de Spesifikke Vilkår, skal de Spesifikke Vilkårene ta forrang. Enhver atferd hos Kunden (inkludert uten begrensning, betaling for, eller bruk av, Produkter og/eller Tjenester) som anerkjenner at det foreligger en kontrakt som omfatter innholdet heri skal utgjøre Kundens samtykke til denne Avtalen.

EVBox har rett til å foreta endringer til Avtalen. Hvis en Kunde ikke samtykker til slike endringer, skal han/hun ha rett til å heve Avtalen i henhold til artikkel 13.5

1. DEFINISJONER

1.1 I Avtalen skal uthevede begreper ha betydningen som gitt i denne artikkelen, og som ellers definert i Avtalen, med mindre konteksten krever noe annet:
" Abonnement " betyr tilgang til funksjonaliteter på Plattformen gitt av EVBox eller tilgang til EVBox-nettverket ved å bruke en Token;
" Alternativ Løsning " betyr et foreslått sett med handlinger eller anbefalinger som er ment å korrigere en Feil i Produktene og/eller Tjenestene, inkludert Plattformen, og/eller for å gjenopprette dens funksjonalitet eller for å gi tilsvarende eller lignende, men ikke dårligere, funksjonalitet;
" Applikasjon " betyr EVBox sitt brukergrensesnitt hvor man får tilgang til Abonnementet;
" Arbeidstid " betyr kl. 9–18 CET på en Virkedag;
" Avtaleperiode " skal ha samme betydning som angitt i artikkel 13 (Avtaleperiode og heving);
" Behandle " skal ha samme betydning som i Personvernlovgivningen (og «Behandlet» og «Behandler» skal tolkes tilsvarende);
“Dokumentasjon” betyr brukerveileder, installasjonsinstruksjoner og andre veiledninger fra EVBox til Kunden etter Avtalen i forbindelse med Produkter og/eller Tjenester;
" EVBox " betyr EVBox Norway AS som gjennomfører Avtalen med Kunden;
" EVBox-nettverket " betyr kolleksjonen av alle Ladepunkter som er tilgjengelig med en Token;
" Feil " betyr ethvert materiale, verifiserbar og etterprøvbar svikt i Plattformen eller Produkter, med manglende samsvar med henhold til attributter og funksjoner som beskrevet i Dokumentasjonen (hvor avvik som skyldes Misbruk ikke er omfattet);
" Force Majeure " betyr enhver hendelse som er utover den rimelige kontrollen til en Part og som påvirker utøvelsen av sine forpliktelser i henhold til avtalen, inkludert men ikke begrenset til, naturkatastrofer, ekstreme værforhold, brann, opprør, krig og militære operasjoner, nasjonale eller lokale nødssituasjoner, handlinger eller uaktsomhet fra regjeringen, import-, eksport- og/eller transittforbud, økonomiske konflikter av noe slag, streik eller andre arbeidstiltak, oversvømmelse, lynnedslag, eksplosjoner, kollapser, forstyrrelser i trafikk- eller kraftnett, redusert eller ikke-fungerende nettverk, systemer eller utstyr til tredjepart, samt enhver handling av uaktsomhet hos en person eller enhet som er utenfor den rimelige kontrollen til den Parten;
" Ikrafttredelsesdato " betyr det øyeblikket Avtalen trer i kraft, som skal være det tidligste av (i) EVBox sin skriftlige aksept av en kundebestilling, eller (ii) aktivering av Abonnementet eller bruk av Produkter, som skal tilsvare slik skriftlig aksept;
" Immateriellerettigheter " betyr:
(a) patenter, bruksmodeller, rett til oppfinnelser, opphavsrett og tilhørende rettigheter (inkludert programvare rettigheter), goodwill, rettigheter til bruk og beskyttelse av konfidensialitet av taushetsbelagt informasjon (inkludert knowhow og forretningshemmeligheter), databaserettigheter, designrettigheter, varemerker og servicemerker, firmanavn og domenenavn og topografirettigheter til halvledere; (b) alle registreringer eller søknader om registrering og rett til å søke om og bli tildelt registrering, fornyelse eller forlengelse av og rett til å kreve prioritet fra noen av disse rettighetene; og
(c) alle tilsvarende eller lignende rettigheter eller former for beskyttelse;
sammen med alle rettigheter, handlinger og fordeler som følge av eierskap;
" Kunde " betyr en naturlig eller juridisk person som er bundet av Avtalen i forbindelse med kjøp og/eller bruk av Produkter og/eller Tjenester;
“Kundeopplysninger” betyr opplysninger, innhold og/eller informasjon som Kunden skaper, overfører, viser eller lagrer gjennom systemer og infrastruktur som tilhører EVBox etter et kjøp og/eller bruk av Produkter og/eller Tjenester;
" Ladepunkt " betyr et anlegg, inkludert alle tilknyttede og underliggende installasjoner, hvor en elbil kan lades;
" Lover " betyr alle gjeldende lokale, statlige, nasjonale og internasjonale lover, traktater og forskrifter, koder, forordninger, regler, restriksjoner, lisenser og rettslige eller administrative ordrer (inkludert senere endringer);
“Misbruk” skal bety ethvert bruk av Produktene og/eller Tjenestene på annen måte enn det som er i samsvar med Avtalen, Dokumentasjon eller andre instruksjoner gitt av EVBox og/eller gjeldende lover;
" Nettside " betyr nettsidene til EVBox, inkludert, men ikke begrenset til, www.evbox.no, Plattformens portal, hey.evbox.com, og andre nettsider brukt av EVBox til enhver tid;
" Oppdateringer " betyr oppdateringer, forbedringer og oversettelser av Plattformen og/eller noen av de relaterte Tjenestene (inkludert programvare som er inkludert i Produktet (for eksempel fastvare, operativsystemprogramvare) og nye funksjoner eller versjoner;
" Part/parter " betyr EVBox og/eller Kunde, som aktuelt;
" Personopplysninger " har betydningen som angitt i Personvernlovgivningen;
" Personvernlovgivning " betyr all personvernlovgivning som gjelder for EVBox sin ytelse etter Avtalen eller for Kundens mottak og/eller bruk av Produkter og/eller Tjenester;
" Plattform " betyr ladeprogramvaren som tilbys av EVBox i henhold til Avtalen, inkludert eventuelle modifikasjoner, forbedringer, tillegg, utvidelser, oversettelser og avledede verk og programmeringskode, samt andre tilknyttede teknologier knyttet til dette;
" Produkter " betyr produkter, inkludert men ikke begrenset til, ladestasjoner og tilbehør, levert av EVBox til Kunden som angitt i Avtalen;
" Tjenester " betyr tjenester, inkludert men ikke begrenset til, levering, installasjon og Abonnement, levert av EVBox til Kunden som angitt i Avtalen;
" Token " betyr kort, nøkkelring, digital ID eller andre mekanismer levert av EVBox til Kunden, som Kunden kan bruke til å identifisere seg ved Ladepunktet;
" Virkedager " betyr hver dag, utenom lørdager, søndager og offentlige helligdager i landet for den relevante EVBox-enheten, som spesifisert i Avtalen.

2. EVBOX’S FORPLIKTELSE

2.1 Ethvert tilbud fra EVBox er gyldig i en periode på tretti (30) dager fra utstedelsesdatoen. Godkjenning av dette pristilbudet utgjør et tilbud om å kjøpe Produkter og/eller Tjenester i henhold til Avtalen, noe som betyr at Avtalen bare skal være gyldig når den er skriftlig godkjent av EVBox.

2.2 Alle forpliktelser til EVBox i forbindelse med denne Avtalen, utføres på grunnlag av en forpliktelse, med mindre annet er uttrykkelig, skriftlig avtalt. Eventuelle datoer som er oppgitt for ytelse er bare omtrentlige, og slike datoer er ikke av avgjørende betydning.

2.3 Antallet og beskrivelsen av Produktene og/eller Tjenestene er oppført i Avtalen og i Dokumentasjonen. Alle prøver, tegninger, beskrivende saker eller reklame er bare ment å gi en omtrentlig idé om Produktene og/eller Tjenestene som er beskrevet i dem. De skal ikke utgjøre en del av Avtalen eller ha en kontraktsmessig verdi.

2.4 EVBox forbeholder seg retten til å utføre hensiktsmessige endringer på spesifikasjonene eller innstillingene til Produktene og/eller Tjenestene, inkludert Plattformen. I tillegg har EVBox rett til å ta alle nødvendige skritt for å overvåke bruken av Tjenestene, inkludert Plattformen, og for å bekrefte om bruken er i samsvar med Avtalen.

2.5 EVBox har rett til å involvere sine tilknyttede selskaper eller underleverandører i oppfyllelsen av Avtalen, hvis dette er nødvendig for å yte i henhold til avtalevilkårene. EVBox har også rett til å overføre deler av eller hele rettighetene og forpliktelsene i henhold til Avtalen til en tredjepart. Kunden samtykker til at EVBox kan dele relevante opplysninger fra Kunden med en slik tredjepart.

2.6 Dersom EVBox overfører hele eller deler av rettighetene og forpliktelsene i henhold til Avtalen med en tredjepart, vil Avtalen om anskaffelse av den tildelte Tjenesten(e) bli inngått direkte med den relevante tredjepart, i hvilket tilfelle EVBox ikke kan holdes ansvarlig for enhver handling eller unnlatelse av denne tredjeparten.

3. LEVERING AV PRODUKTER OG AKSEPT

3.1 Levering gjennomføres etter føringene i betalingsvilkårene. Med mindre hvor Avtalen spesifiserer at levering skal utføres på andre måter, skal Produktene leveres Ex Works (Incoterms 2010) til lokasjonen angitt i Avtalen, som betyr at EVBox’ leveringsforpliktelse oppfylles så lenge EVBox har gjort Produktene tilgjengelige til lasting for Kunden.

3.2 Hvor Produkter leveres Ex Works, skal Produktene hentes i Arbeidstiden på en Virkedag. Hvis Kunden ikke henter Produktene innen fem (5) Virkedager etter EVBox informerer Kunden om at Produktene er klare, bortsett fra hvor feilen eller forsinkelsen skyldes Force Majeure eller at EVBox ikke overholder sine avtaleforpliktelser med hensyn til Produktene, gjelder følgende: (a) Leveringen av Produkter skal anses for å være fullført innen kl. 09.00 CET den 6. Virkedagen etter EVBox har varslet Kunden at Produktene er klare for henting, og (b) EVBox skal lagre Produktene til leveringen er fullført, og belaste Kunden for alle relaterte kostnader og utgifter. Hvis Kunden ikke har hentet Produktene innen ti (10) Virkedager etter EVBox varslet Kunden om at Produktene var klare til levering, kan EVBox, uten at det berører rettighetene i henhold til Avtalen eller på annen måte, videreselge eller på annen måte avhende deler av eller alle Produktene uten å måtte kompensere eller refundere Kunden.

3.3 Dersom det gjelder en annen type leveranse, skal Kunden påse at representanten er til stede for å ta imot leveransen. Hvis Kunden ikke godtar leveransen, kontakter EVBox Kunden for å arrangere en annen leveringsdato. Alle kostnader som påløpes av EVBox på grunn av at Kunden ikke var i stand til å ta i bruk Produktene som avtalt, vil kostnadene bli båret utelukkende av Kunden.

3.4 EVBox kan levere Produktene i flere avdrag, som skal faktureres og betales separat. Eventuell forsinkelse i levering eller Feil i et avdrag gir ikke Kunden rett til å avbryte enkeltavdrag.

3.5 Kunder skal inspisere Produktene for skade eller manglende deler ved levering. Hvis det foreligger en standard, skal kunden spesifisere den på fraktseddelen og bekrefte skriftlig innen førtiåtte (48) timer fra leveransen, med kopi til EVBox. Manglende overholdelse av disse formaliteter vil resultere i at ethvert krav blir avvist, og i forhold til synlige mangler, vil Produktene da anses for å være i overensstemmelse med antall og kvalitet i henhold til Avtalen.

4. PRODUKTETS EIERSKAP OG RISIKO

4.1 Risikoen for Produktene skal gå over på Kunden ved levering som beskrevet i artikkel 3.1.

4.2 Eierskapet til Produktene vil kun gå over på Kunden når EVBox har mottatt full betaling (i kontanter eller i overførte midler) i sin helhet for alle Produktene levert av EVBox til Kunden.

4.3 Inntil eierskapet til Produktene er overdratt til Kunden, skal Kunden: (a) Oppbevare Produktene separat fra alle andre varer som Kunden har i sin besittelse, slik at de er lett identifiserbare som EVBox sin eiendom; (b) Ikke fjerne, forvrenge eller skjule identifiserende merker eller emballasje på eller knyttet til Produktene; (c) Opprettholde Produktene i tilfredsstillende stand og forsikre dem til fullpris på EVBox’ vegne mot alle risikoer, hos en anerkjent forsikringsgiver fra leveringsdatoen; (d) Varsle EVBox umiddelbart hvis Kunden blir gjenstand for noen av hendelsene oppgitt i artikkel 13.3; (e) Gi EVBox informasjon om Produkter som EVBox måtte kreve fra tid til annen; og (f) Sørge for at EVBox skal ha tilgang til Kundens lokaler for å kunne inspisere Produktene eller for å gjenvinne Produktene i tilfelle Kunden misligholder sin betalingsforpliktelse.

5. INSTALLASJON AV PRODUKTER

5.1 Installasjon av Produktene skal utføres av en kvalifisert installatør.

5.2 Kunden skal, for egen regning og risiko:
(a) Sikre at stedet der Produktene skal installeres, oppfyller de relevante kravene og gjeldende Lover, at alle nødvendige anlegg og personell er tilgjengelig for installasjonen, og at alle nødvendige godkjenninger til lokalene er anskaffet i tide; og
(b) ta alle nødvendige forholdsregler (inkludert overholdelse av instruksjonene til EVBox og/eller installasjonspartneren) for å muliggjøre en sikker og problemfri installasjon av Produktene på stedet.

Kunden skal holde EVBox, og/eller tredjepart som er engasjert av EVBox, fritatt for ansvar i utførelsen av installasjonen mot eventuelle skader de pådrar seg dersom Kunden ikke overholder forpliktelsene i denne artikkelen.

5.3 EVBox og/eller deres installasjonspartner kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av, eller relatert til midlertidig avbrudd på strømforsyningen på stedet som kreves for installasjon av Produktene.

5.4 Hvis Kunden avlyser en installasjonsavtale mindre enn førtiåtte (48) timer på forhånd, eller hvis det ikke er noen tilstede på tidspunktet for avtalen, vil EVBox belaste reiseutgifter, pluss et gebyr på opptil tjuefem prosent (25 %) av fastsatt beløp for installasjonen.

6. PRODUKT GARANTI

6.1 EVBox garanterer overfor kunden ved levering, og i påfølgende to (2) til fem (5) år (avhengig av produktet), at produktene er fri for materielle defekter i materiale og utførelse, og at de overholder alle materielle betingelser i henhold til spesifikasjoner spesifikt angitt i Dokumentasjonen, med unntak av ladekabler, kontakter og programvare, hvor garantien er begrenset til tre (3) måneder fra levering. Med unntak av det som er angitt i artikkel 6.1, gir EVBox ingen garantier av noe slag under produktene.

6.2 Med henvisning til artikkel 6.3, skal EVBox etter eget forgodtbefinnende kunne reparere eller erstatte defekte Produkter, eller refundere prisen for defekte Produkter, hvis:
(a) Kunden sender et skriftlig varsel i garantiperioden innen en periode på fjorten (14) dager etter Kunden har oppdaget eller burde ha oppdaget at noen av eller alle Produktene ikke er i samsvar med garantien som angitt i artikkel 6.1;
(b) Kunden returnerer slike Produkter til EVBox (på stedet spesifisert av EVBox) for egen regning og følger instruksjonene på en RMA (return merchandise authorization / autorisasjon for retur av handelsvarer) fra EVBox, hvis Produktets art tillater slik retur; og
(c) EVBox får rimelig mulighet til å undersøke slike Produkter og får all nødvendig informasjon fra Kunden som det med rimelighet kan kreve for å gå videre med en slik undersøkelse.

Med hensyn til reparasjon har EVBox rett til å etablere begrensninger som unngår problemer og/eller Alternative Løsninger.

6.3 EVBox skal ikke holdes ansvarlig for at Produktene ikke samsvarer med garantien i artikkel 6.1 hvis:
(a) Kunden fortsetter å bruke disse Produktene etter å ha varslet innen, eller unnlater å varsle innen, fjorten (14) dager som angitt i artikkel 6.2;
(b) Feilen oppstår fordi Kunden ikke har fulgt EVBox sine muntlige eller skriftlige instruksjoner om lagring, installasjon, idriftsetting, bruk eller vedlikehold av Produktene eller (hvis uten instruksjoner) god handelspraksis (som kan være, men ikke begrenset til, bruk av Produkter med deler, tilbehør eller programvare som ikke er levert eller godkjent av EVBox);
(c) Feilen oppstår som følge av at EVBox følger krav om spesialtilpasning eller produktspesifikasjon fra Kunden;
(d) Reparasjoner eller andre inngrep på Produktene utføres av personer som ikke er utdannet til dette formålet, mot EVBox sine muntlige eller skriftlige instruksjoner, eller med deler som ikke er levert eller godkjent av EVBox; eller
(e) Feilen oppstår som følge av rimelig slitasje, forsettlig skade eller uaktsomhet av Kunden og/eller en tredjepart, eller unormale arbeidsforhold (som kan være, men ikke er begrenset til, skader som skyldes vandalisme, dyr, høytrykksrensere eller feil med tilkoblede biler).

6.4 I alle tilfeller er følgende ikke dekket av garantien:
(a) Reisekostnader og arbeidskostnader for reparasjon, inkludert tid brukt på forarbeid eller på demontering og gjenmontering, dersom reparasjonen av Produktene skal finne sted på installasjonsstedet på grunn av Produktets natur;
(b) Rengjøring, rutinemessig vedlikehold og forebyggende vedlikeholdsoperasjoner av Produktene som definert i Dokumentasjonen, samt tilførsel av produkter som er nødvendig for disse operasjonene;
(c) Gjenopprettingsoperasjoner etter at Produktet er sikret, for eksempel ved strømbrytere, jordfeilkretsbrytere (GFCI), sikringer eller nødstopp; og
(d) Generelt, alle operasjoner på stedet, spesielt hvis det ikke kreves utskiftning av deler.

6.5 Avtalen skal gjelde for reparerte eller erstatningsprodukter levert av EVBox.

7. BESTILLING AV ANDRE TJENESTER

7.1 Plattformabonnement . Kunden kan opprette en konto og være gjenstand for et Abonnement, registrere Ladepunkt(er) og/eller Token for å bruke funksjonaliteten gitt av Abonnementet.

7.2 Bruk av gjester. . Ved registrering av Ladepunkt(er), kan bedriftskunder aktivere Ladepunkt(er) til bruk for gjester som sluttbrukere, og angi en ladesats for slikt bruk. EVBox er ikke ansvarlig for skade lidt som følge av denne angitte ladesatsen.

Totalsummen for gjestebruk bestemmes av EVBox og vil kommuniseres månedlig til Kunden. Betaling av kompensasjon fra EVBox vil gjennomføres innen tretti (30) dager fra den månedlige kommunikasjonen er sendt.

7.3 Roaming . Når du registrerer Token(e), kan Kunden abonnere på roaming, som er et Abonnement som gir Kunden tilgang til EVBox-nettverket, inkludert Ladepunkter som drives av tredjeparter. EVBox kan ikke garantere at Kunden kan bruke alle Ladepunkter innenlands eller internasjonalt via roaming, fordi det avhenger av at EVBox har inngått en roamingavtale med den respektive tredjeparten.

Ved å abonnere på roaming eller ved å bruke en Token i denne forbindelse, samtykker kunden til satsene fra EVBox og andre operatører av ladepunkter. EVBox har ingen innflytelse på gjeldende priser for andre ladepunktoperatører innenfor EVBox-nettverket. .

Kunden er ansvarlig for å kjenne og overholde parkeringsreglene og bruksvilkårene knyttet til ladepunktet, inkludert ladepunkter der EVBox er ladepunktsoperatøren.

7.4 Applikasjon For å lette bruken av Tjenestene kan Kunden bruke Applikasjonen. Med mindre annet er angitt, er Applikasjonen tilgjengeliggjort kostnadsfritt fra EVBox gjennom Nettsiden og i diverse app stores. Bruk av Applikasjonen er underlagt artikkel 14.5.

8. TJENESTEGARANTI

8.1 EVBox garanterer at tjenestene, inkludert Plattformen, vil yte vesentlig i samsvar med Dokumentasjonen, og vil iverksette rimelige forsøk på å yte støtte og vedlikeholdstjenester til dette formål som angitt i artikkel 9 (Støtte og vedlikehold).

8.2 Utover det som er angitt i artikkel 8.1 og i den utstrekning som er tillatt i henhold til gjeldende Lover, Tjenestene leveres «som de er» og EVBox gir ingen garantier, uttrykkelige eller underforståtte, av noe slag (inkludert, uten begrensning, tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål, tilpasset eller bruk i handel). EVBox garanterer ikke at Plattformen og/eller Applikasjonen skal være uten Feil og skal fungere uten avbrudd. EVBox gir heller ingen garantier for, uten begrensning, sikkerheten, integriteten, effektiviteten eller evnen til Plattformen og/eller Applikasjonen. .

8.3 Kundens eksklusiv middelet for skade eller tap som følge av brudd på garantien i artikkel 8.1 skal være, etter EVBox’ forgodtbefinnende,
(a) erstatning av den relevante Tjenesten uten kostnad for Kunden,
(b) en Alternativ Løsning og/eller oppdatering for å løse Feilen på en måte som gir Kunden rimelig tilsvarende funksjonalitet som angitt i Dokumentasjonen, uten kostnad for Kunden, eller
(c) dersom EVBox ikke kan erstatte eller korrigere mangler ved å benytte forretningsmessige tiltak etter en rimelig tid, kan hver av Partene heve Avtalen i samsvar med artikkel 13.4(b). Kundens eneste middel er at EVBox skal gi en pro rata tilbakebetaling av eventuelle forhåndsbetalte kostnader for perioder etter oppsigelsesdatoen.

9. STØTTE OG VEDLIKEHOLD

9.1 Kunden kan kontakte EVBox for å rapportere eventuelle Feil og stille spørsmål om driften av Produktene eller Tjenestene sine på telefonnummeret (på Virkedager i Arbeidstiden) eller e-postadressen som angitt i Avtalen eller på Nettsiden. EVBox vil foreta en rimelig innsats for å svare på alle meldinger og spørsmål så snart som mulig.

9.2 EVBox har en forpliktelse til å reparere Feil ved Plattformen, i den grad det er mulig, innen rimelig tid. EVBox har rett til å etablere begrensninger som unngår problemer og/eller Alternative Løsninger, samt utsette reparasjon til en Oppdatering er utstedt.

9.3 EVBox har rett til å suspendere tilgang til Plattformen på grunn av planlagt og uplanlagt nedetid for vedlikeholdsformål. Selv om EVBox vil bruke rimelig innsats for å sikre Internettilgang til Plattformen, kan EVBox ikke garantere at Plattformen er tilgjengelig til enhver tid, eller at Plattformen (og eventuelle funksjoner derav) alltid vil være fullt tilgjengelig og funksjonell.

9.4 EVBox kan lansere Oppdateringer til Plattformen etter eget skjønn og timeplan (selv om det foretrekkes under planlagt vedlikehold). Kunden har kun tilgang til den nyeste versjonen av Plattformen. EVBox forbeholder seg retten til, ved utstedelse av en Oppdatering til Plattformen, å fjerne eksisterende funksjoner eller funksjonalitet fra Plattformen, og Kunden har ingen rett til å kreve at disse egenskapene eller funksjonene støttes av EVBox. Hvor en slik fjerning vil ha en vesentlig innvirkning på Plattformen, vil EVBox informere Kunden innen rimelig tid, men senest tretti (30) dager før implementeringen av oppdateringen, med mindre det var umulig eller upraktisk å pålegge dette, spesielt, men ikke utelukkende på grunnlag av juridiske eller sikkerhetskrav, eller ytelsesrelaterte problemer.

10. PRIS OG KOSTNADER

10.1 Kunden skal betale prisen og/eller kostnadene som angitt i Avtalen.

10.2 Prisen på Produktene og kostnadene for Tjenestene er oppgitt i NOK og er eksklusive moms og andre gjeldende avgifter, bidrag, og lignende eller tilhørende gebyrer og kostnader.

10.3 Eventuelle inngrep (på stedet) som følge av levering, og/eller installasjon av Produkter eller av støtte i Tjenestene, vil bli belastet i henhold til pristilbudet som er gitt for inngrepet.

10.4 EVBox forbeholder seg retten til:
(a) I tilfelle Tjenester (i) indekseres kostnadene årlig med virkning fra hvert årsdag for Ikrafttredelsesdatoen i tråd med den lokale indekseringsformelen for slik Tjeneste, og den første økningen skal tre i kraft på den første årsdagen fra Ikrafttredelsesdatoen, og (ii) øke kostnadene ved fornyelse av Abonnementet;
(b) Øk prisen på Produktene, ved å varsle Kunden når som helst før levering, for å gjenspeile en økning i prisen på Produktene til EVBox som skyldes (i) markedsforhold, (ii) faktorer utenfor EVBox sin kontroll (inkludert uten begrensning eventuelle valutakursendringer, endring av plikter eller skatter, endring i Lov, økning i lønnsomkostninger, materialer eller andre produksjonsomkostninger), (iii) enhver forespørsel fra Kunden om å endre leveringsdato, mengder eller spesifikasjoner for produktene, eller (iv) eventuell forsinkelse forårsaket av kundens instruksjoner med hensyn til Produktene eller hvis Kunden unnlater å gi EVBox tilstrekkelig informasjon eller instruksjoner vedrørende Produktene.

11. BETALING

11.1 Betaling av Produktene og/eller Tjenestene skal foretas innen en betalingsperiode på tretti (30) dager fra fakturadatoen, eller som ellers angitt i Avtalen.

11.2 Hvis Kunden ikke er enig med fakturaen, må Kunden skriftlig underrette EVBox innen betalingsperioden og gi grunnene til sine innvendinger.

11.3 Hvis Kunden ikke betaler innenfor avtalt betalingsperiode, har EVBox rett til, uten at det berører EVBox øvrige rettigheter og rettsmidler i henhold til Avtalen eller loven:
(a) Uten krav om å varsle om mislighold, fra forfallsdato til full betalingstidspunkt, belaste betaling av en rente på 1 % per måned (eller del av en måned) på utestående beløp med minimum NOK 400 (fire hundre NOK) ;
(b) Få tilbakebetalt alle rettslige kostnader og utenrettslige innkrevingskostnader pålagt av EVBox for å oppfylle forpliktelsen. Innkrevningskostnadene utgjør 15 % av det utestående fakturabeløpet, med et minimum på NOK 400 (fire hundre NOK);
(c) Etter EVBox sitt forgodtbefinnende, suspendere, avslutte eller oppheve utførelsen av Avtalen og alle tilknyttede avtaler, uten at det berører EVBox sin rett til å gjenvinne/kreve eventuelle påløpte skader;
(d) Rettidig betaling fra Kunden av eventuelle beløp av en faktura utstedt av EVBox, uansett om slike fakturaer forfaller ved eventuell manglende betaling.

11.4 Fradrag av beløp fra Kunden er ikke tillatt, med mindre skriftlig er tillatt av EVBox.

11.5 Hvis Kunden er en juridisk enhet, har EVBox rett til å kjøre en kredittsjekk. Dersom kredittsjekken resulterer i vurderingen som Kunden har hatt, eller har i økonomiske vanskeligheter, vil EVBox få lov til å kreve sikkerhet fra Kunden for riktig og rettidig oppfyllelse av betalingsforpliktelsene.

11.6 Alle bestillinger fra Kunden er akseptert i forhold til Kundens juridiske, økonomiske og finansielle situasjon på tidspunktet for Kundens bestilling. Det følger at hvis en slik situasjon for Kunden skulle forverres mellom Kundens bestillingsdato og leveringsdato, har EVBox rett til å kreve betaling før levering, suspendering eller heve Avtalen.

11.7 I tillegg til de forrige klausulene, er EVBox til enhver tid berettiget til å kreve sikkerhet fra Kunden for riktig og rettidig oppfyllelse av betalingsforpliktelsene.

11.8 Dersom Kunden er pålagt i henhold til gjeldende lov å holde tilbake eller trekke beløp fra utbetalinger på grunn av EVBox, og/eller hvis visse kostnader eller gebyrer blir brukt av Kunden i forbindelse med betalingstransaksjonen, skal Kunden øke summen den betaler til EVBox med det beløpet som er nødvendig for å gi EVBox summen det ville ha mottatt dersom ingen slike fradrag eller trekk hadde blitt gjort og/eller kostnadene eller belastningene hadde ikke blitt gjennomført. Kunden har ikke rett til å suspendere og/eller forsinke sine forpliktelser, herunder eventuelle betalingsforpliktelser.

12. KUNDENS FORPLIKTELSER

12.1 Kunden skal samarbeide med EVBox i alle saker knyttet til levering av Produkter og/eller Tjenester, og særlig:
(a) Gi EVBox informasjon og materialer som EVBox med rimelighet kan kreve for å prissette og levere Produktene og/eller Tjenestene, og sørge for at slik informasjon er fullstendig, nøyaktig og korrekt;
(b) Informere EVBox umiddelbart etter å ha blitt gjort oppmerksom på eventuelle fakta og omstendigheter som kan påvirke den riktige ytelsen til EVBox ved å levere Produktene og/eller Tjenestene;
(c) Gi all rimelig hjelp og informasjon som kreves for å svare og/eller løse en hendelse, et problem og/eller Feil oppdaget av, eller rapportert til, EVBox;
(d) Oppnå og vedlikeholde alle nødvendige lisenser, tillatelser og samtykker som kan være påkrevd for bruk av Produkter og/eller Tjenester før slik bruk;
(e) Overholde alle Lover som gjelder for Kundens bruk av Produktene og/eller Tjenestene, inkludert Plattformen, herunder forbrukerlovgivning, arbeidsmiljøloven og Lov om pensjonsytelser;
(f) Behandle all kommersiell eller finansiell informasjon mottatt fra EVBox som strengt konfidensiell, og ikke dele denne informasjonen med noen tredjepart eller bruke den til noe andre formål enn gjennomføringen av Avtalen; og
(g) Oppnå, vedlikeholde og betale for alt maskinvare-, programvare- og kommunikasjonsutstyr som er nødvendig for å få tilgang til, og bruke Produktene og/eller Tjenestene, og oppfylle kravene som er angitt i Dokumentasjo.

12.2 Kunden skal ikke og skal påse at sluttbrukerne ikke skal misbruke Produktene og/eller Tjenestene, inkludert Plattformen, og da spesielt:
(a) bruke Produktene og/eller Tjenestene med et produkt som ikke kan brukes med slike Produkter og/eller Tjenester, f.eks. ladingskabler uten CE-merking eller som ikke er egnet for lastekapasiteten til ladningen til det elektriske kjøretøyets, eller forsøk på å lade noe annet enn passende elbil;
(b) forstyrre eller hefte Plattformen, opplysningene på Plattformen eller nettverkene som er koblet til Plattformen, og spesielt laste opp eller distribuere filer som inneholder skadelig programvare, virus, skadelige filer eller annen skadelig kode eller annen lignende programvare eller programmer som kan få tilgang eller skade driften av Plattformen, tilhørende systemer og nettverk eller annen datamaskin eller enhet;
(c) bruke, sende eller lagre via Plattformen ethvert innhold som er eller kan tolkes som uanstendig, pornografisk, oppsigende, støtende, ærekrenkende, som er egnet til å anspore rasehat eller terrorhandlinger, truende, blasfemisk, skadelig for barn, brudd på tredjeparts immaterielle eller industrielle rettigheter eller på annen måte i strid med noen Lov eller ikke ment for bruk av Plattformen som beskrevet i Dokumentasjonen;
(d) forsøke å få uautorisert tilgang til Plattformen, eller tilhørende systemer eller nettverk, eller få tilgang til eller bruk av Plattformen, og/eller Applikasjonen på en måte som er ment å unngå å pådra seg kostnader; eller
(e) kopiere eller endre Token på noen måte eller form.

12.3 Ved eventuelt brudd på forpliktelser som angitt i artikkel 12:
(a) Kunden skal innen kortest mulig tid etter at å ha blitt oppmerksom på det, underrette EVBox og skal, uten at EVBox’ øvrige rettigheter og rettsmidler forstyrres, bistå EVBox, for egen regning og risiko, på enhver måte som EVBox finner hensiktsmessig for å rette opp slike brudd og/eller for å begrense konsekvensene.
(b) Kunden skal utelukkende bære eventuelle kostnader og tap, direkte eller indirekte, som følge av dette og refundere EVBox på skriftlig etterspørsel for slike kostnader eller tap, som opprettholdes eller pådras av EVBox, eller noen av partnerne.

13. AVTALEPERIODE OG HEVING

13.1 Ethvert Abonnement er for abonnementsperioden som angitt i Avtalen («Avtaleperiode»). Uten at det påvirker artikkel 17 (Force Majeure), så har Kunden kun rett til å heve Avtalen i avtaleperioden dersom EVBox er i vesentlig brudd på sine forpliktelser i henhold til Avtalen, og dette bruddet blir ikke rettet opp innen rimelig tid.

13.2 Etter Avtaleperioden fornyes Abonnementet i sammenhengende perioder på ett (1) år, med mindre en Part gir skriftlig varsel til Partiet minst seksti (60) dager før slutten av den nåværende Avtaleperioden som uttrykker at man ikke ønsker å utvide Abonnementet.

13.3 EVBox har rett til å si opp Avtalen med et skriftlig varsel, uten ytterligere varsler eller rettslige inngrep, helt eller delvis, med umiddelbar virkning, hvis:
(a) Kunden ikke er i stand til å betale gjelden sin, blir insolvent, eller hvis Kunden er erklært konkurs;
(b) tilsagnet til Kunden er frivillig eller ufrivillig avviklet;
(c) en betydelig del av Kundens kapital og reserver blir beslaglagt; eller
(d) selskapet av Kunden slås sammen eller erverves av en tredjepart.

13.4 Ved brudd på Kunden av vilkårene i Avtalen skal EVBox ha rett til å:
(a) straks suspendere deler av eller alle Tjenestene og tilgang til disse uten forvarsel til avtalebruddet er utbedret, og/eller
Følgende eksempler på hendelser skal anses for å være et brudd fra Kundens side, hvor EVBox har rett til å suspendere og/eller heve Avtalen: (a) enhver form for misbruk av Produktene og/eller Tjenestene, inkludert Plattformen; (b) eventuelle brudd på EVBox’ immaterielle rettigheter; (c) eventuelle manglende overholdelse av betalingsforpliktelser.

13.5 Dersom Kunden ikke samtykker til vesentlige endringer på Produktene og/ellerTjenestene som anført i artikkel 2.4, skal den ha rett til å heve Avtalen innen tjue (20) Virkedager fra varsel om endring fra EVBox, med mindre en slik endring utføres som følge av anvendelsen av en Lov eller anbefaling fra en produsent.

13.6 Hvis Avtalen heves, forfaller eventuelle utestående beløp fra Kunden umiddelbart.

13.7 Ved utløp eller opphør av Avtalen skal bruksretten til Kunden i forbindelse med Tjenestene omfattet heri, herunder Plattformen, opphøre umiddelbart, og Kunden skal ved utløpsdatoen eller oppsigelsen opphøre å bruke Tjenestene (inkludert Plattformen) og, etter EVBox’ skjønn, umiddelbart returnere eller ødelegge alle kopier av Dokumentasjonen, antall Token og annen konfidensiell eller proprietær informasjon som tilhører EVBox.

14. IMMATERIELLE RETTIGHETER

14.1 EVBox (og dets lisensgivere, hvis det er aktuelt) eier alle rettigheter, inkludert alle immaterielle rettigheter i og til Produktene og Tjenestene, inkludert Plattformen, Token og Applikasjonen, samt de behandlede (elektroniske) dataene tilknyttet disse.

14.2 Avtalen overfører ikke til Kunden noen rett til eierskap i, eller relatert til, Produktene og/eller Tjenestene, inkludert Plattformen, eller annen immateriell rettighet eid av EVBox (eller dets lisensgivere, hvis det er aktuelt), med unntak av det som er uttrykkelig angitt i Avtalen, i så fall skal bruksretten i alle tilfeller være tilbakekallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-underlisensierbar.

14.3 Kunden har ikke lov til å fjerne eller endre noen immaterielle rettigheter, inkludert logoer og varemerker i Produktene, Tjenestene, Plattformen, Dokumentasjonen og materialene, med mindre annet er avtalt.

14.4 Kunden har en begrenset, tilbakekallelig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv og ikke-underlisensierbar rett til:
(a) tilgang til og bruk av Plattformen i Avtaleperioden;
(b) bruk av programvare utelukkende for at Produktene skal fungere forsvarlig og i perioden for Kundens bruk av Produktene (hvor programvare er inkludert i leveransen).

14.5 Kunden kan kun bruke Plattformen, Applikasjonen og programvaren som finnes i Produktene (samlet omtalt som «Programvare») som skriftlig avtalt med EVBox. For eksempel, men uten begrensning, skal Kunden ikke (og heller ikke tillate eller legge til rette for at en tredjepart kan):
(a) lisensiere, underlisensiere, selge, videreselge, overføre, tildele, distribuere eller på annen måte kommersielt utnytte eller gjøre tilgjengelig for noen tredjepart (som å gi tilgang til) programvaren på noen måte;
(b) kopiere, reprodusere, oversette, tilpasse, modifisere, endre, manipulere eller lage avledede verker av hele, eller deler av, Programvaren;
(c) bruke programvaren i Produktet med andre produkter utover det avtalte Produktet; eller
(d) med mindre i den grad ikke kan forbys i henhold til gjeldende Lov, omvendt konstruere, dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å påvise kildekoden eller underliggende idéer eller algoritmer til Programvaren, eller få tilgang til Programvaren for å: (i) utvikle et konkurrerende produkt eller tjeneste; (ii) utvikle et produkt ved hjelp av lignende idéer, egenskaper, funksjoner eller grafikk fra Programvaren; eller (iii) kopiere idéer, egenskaper, funksjoner eller grafikk fra Programvaren.

14.6 Kunden gir EVBox en fullt betalt, ikke-eksklusiv, royaltyfri, og ikke-overførbar lisens til å kopiere og modifisere materiale som Kunden har gitt til EVBox i Avtaleperioden med det formål å levere Tjenestene til Kunden.

15. OPPLYSNINGER

15.1 Kundens Personopplysninger vil bli Behandlet i samsvar med gjeldende Personvernlovgivning og med bestemmelsene angitt i EVBox sine vilkår for personvern (som er tilgjengelig på Nettsiden).

15.2 Kunden skal holde EVBox skadesløse mot ethvert krav fra en tredjepartsperson, som har fått sine Personopplysninger er registrert eller Behandlet av Kunden eller som Kunden er ansvarlig for i henhold til Lov, en databehandlingsavtale eller på annen måte, med mindre Kunden er i stand til å påvise at handlingene som er grunnlaget for kravet utelukkende skyldes et avvik forskyldt av EVBox.

15.3 Kunden er alene ansvarlig for Kundeopplysninger (mens EVBox i rollen som tjenesteleverandør, har intet ansvar overfor Kunden eller eventuelle tredjeparter). EVBox har ingen forpliktelse til å overvåke Kundeopplysninger, men EVBox har retten til når som helst å fjerne Kundeopplysninger som bryter med gjeldende Lover og/eller Avtalen.

15.4 Kunden skal iverksette tilstrekkelige tiltak for å sikkerhetskopiere eller på annen måte sikre eller beskytte Kundeopplysninger. Ved eventuelt tap eller misbruk av Kundeopplysninger, er EVBox kun forpliktet til å gjøre en innsats for å gjenopprette opplysningene basert på den siste sikkerhetskopien som er tatt. Ikke under noen omstendigheter er EVBox forpliktet til å rekonstruere Kundeopplysninger.

15.5 Kunden anerkjenner og aksepterer at EVBox har rett til å dele Kundeopplysninger med tredjeparter for å kunne utføre Tjenestene, samt retten til å bruke Kundeopplysninger for å forbedre sine Tjenester, inkludert anonymiserte, statistiske formål.

15.6 Hvis Kunden ønsker at EVBox skal sende Kundeopplysninger til Kunden ved utløp eller oppsigelse av Avtalen, må Kunden sende en slik forespørsel til EVBox innen tretti (30) dager («Oppbevaringsperiode»). Etter utløpet av Oppbevaringsperioden vil EVBox deaktivere den/de aktuelle kontoen(e), og deretter ha rett til å slette de tilknyttede Kundeopplysningene i sin besittelse (eller i besittelse av et tilknyttet selskap eller underleverandør), lagre for arkivformål som vil bli slettet/destruert i henhold til EVBox sine standarder for sikkerhetskopiering og oppbevaringsprosessen. Utover det som er beskrevet i denne artikkelen, har EVBox ingen forpliktelse til å fortsette å lagre, eksportere eller returnere Kundeopplysningene.

16. ANSVAR

16.1 Uten at det påvirker artikkel 17 (Force Majeure), er EVBox kun ansvarlig for brudd på sine forpliktelser i henhold til Avtalen dersom Kunden skriftlig underretter EVBox med et varsel om mislighold, som inneholder en fullstendig og detaljert beskrivelse av bruddet og med overholdelse av en rimelig frist for avhjelp på minst tjue (20) Virkedager, og EVBox unnlater å treffe tiltak i løpet av denne rimelige perioden.

16.2 Ethvert ansvar som EVBox måtte pådra seg, kommer fra en rimelig innsatsforpliktelse. Med mindre det gjelder bedrageri eller bedragerisk hensikt fra EVBox sin side, er EVBox sitt ansvar for et avtalebrudd begrenset til erstatning for påviste, direkte skader i henhold til følgende prinsipper, som gjelder kumulativt:
(a) Den samlede, akkumulerte ansvarsforpliktelsen til EVBox er begrenset til netto fakturabeløp, (i) ved Produkter, de betalte Produkter levert i henhold til Avtalen, eller (ii) ved Tjenester, kostnadsbeløpet i året når årsaken har oppstått;
(b) EVBox er ikke ansvarlig for eventuelle indirekte skader og/eller følgeskader, for eksempel, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, tap av virksomhet, tap av goodwill, tap av inntekt, tap av omsetning, tap av forventede besparelser, tap av mulighet, tap av kunder, krav fra logistiske tjenesteleverandører eller andre tredjeparter, skade som følge av tap og/eller korrupsjon av data, og skade på omdømme; og
(c) EVBox er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller kostnader påført Kunden eller tredjepart, som følge av brudd på Kundens forpliktelser i henhold til Avtalen, eller som følge av en handling eller unnlatelse av Kunden eller tredjepart (inkludert, men ikke begrenset til, hvor installasjon av Produktene utføres av Kunden eller en tredjepart).

17. FORCE MAJEURE

Ingen av Partene skal være i strid med Avtalen eller ansvarlig for forsinkelse eller manglende overholdelse av sine forpliktelser i henhold til Avtalen dersom denne forsinkelsen eller feilen var et resultat av Force Majeure. I så fall kan EVBox suspendere eller avslutte tilgangen til Tjenestene ved å gi Kunden et rimelig, skriftlig forhåndsvarsel, i den grad det er mulig. I så tilfelle, og hvis det fortsatt er utestående gebyrer, vil gebyrer for Tjenester levert frem til hevingstidspunktet være skyldig i form av et forholdsmessig beløp.

18. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

18.1 Avtalen skal være underlagt tolkning i henhold til norsk Lov, uten henvisning til lovbestemmelsene. FN-konvensjonen om Internasjonal Avtaleinngåelse og Internasjonale Løsørekjøp av 1980 er utelukket.

18.2 Hver Part godtar uttrykkelig at de kompetente domstolene ved den registrerte adressen til EVBox, som angitt i Avtalen, skal ha eksklusiv jurisdiksjon til å avgjøre enhver tvist eller krav som oppstår som følge av, eller i forbindelse med, Avtalen.

19. GENERELLE BESTEMMELSER

19.1 Med mindre det er skriftlig avtalt mellom Partene, utgjør Avtalen hele avtalen og forståelsen mellom Partene med hensyn til avtaleinnholdet, og erstatter enhver tidligere avtale, garanti, erklæring, representasjon, forståelse eller forpliktelse, (enten skriftlig eller muntlig), til tross for at vilkårene i en slik tidligere avtale, eller ordning, er uttrykt for å overleve heving. Anvendeligheten av noen av Kundens kjøpsvilkår, eller andre generelle vilkår, er uttrykkelig avvist, med mindre noe annet er skriftlig avtalt med EVBox.

19.2 Uten at det berører EVBox' rett til å gjennomføre endringer i Avtalen som angitt i innledningen, skal avvikelser fra Avtalen kun gjelde hvor det er skriftlig avtalt mellom Partene, og gjelder kun for den spesifikke avtalen som inneholder avvikelsen.

19.3 Med mindre annet er oppgitt i Avtalen, kan alle meldinger i henhold til Avtalen sendes gjennom Applikasjonen, på e-post eller som rekommandert brev, rettet til adressen oppnevnt i Avtalen. Ved adresseendring kan en av Partene varsle dette til den andre Parten etter reglene angitt i denne artikkelen.

19.4 Kunden har ikke lov til å overføre alle, eller noen av sine rettigheter og forpliktelser i henhold til Avtalen, til en tredjepart uten skriftlig forhåndssamtykke fra EVBox.

19.5 Hvis EVBox ikke på noe tidspunkt håndhever avtalens artikler, skal ikke dette tolkes som en fravikelse av avtalebestemmelsene.

19.6 Hvis noen bestemmelse i Avtalen er eller blir ulovlig, ugyldig eller håndhevbar, skal den ikke i noen henseende påvirke eller forringe lovligheten, gyldigheten eller håndhevbarheten av enhver annen bestemmelse i Avtalen, og hvis en slik bestemmelse ville være lovlig, gyldig eller håndhevbar i den utstrekning en del av den ble slettet, skal bestemmelsen gjelde med de minste endringer som er nødvendige for å gjøre den lovlig, gyldig eller håndhevbar.

19.7 Heving av eller avtalens utløp, uavhengig av årsak, skal ikke påvirke noen bestemmelse i Avtalen som uttrykkelig, eller ved implikasjon, er ment å tre i kraft eller forbli i kraft på eller etter heving eller utløp av avtalen, herunder artiklene 6 ( Produktgaranti ), 8 ( Tjenestegaranti ), 12.1(f) ( Konfidensialitet ), 14 ( Immaterielle ), 15 (Opplysninger), 16 ( Ansvar ) and 18 ( Gjeldende lov og jurisdiksjon ).

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til oss?

Send gjerne spørsmålene dine til info@evbox.com, så kommer vi tilbake til deg snart.