EVBox Användarvillkoren

Senast uppdaterad: 21 juni 2019

DESSA ANVÄNDARVILLKOR GÄLLER DIN ANVÄNDNING AV EVBOX WEBBPLATS, APP OCH/ELLER PLATTFORM (”tjänster”). Genom att använda någon av dessa tjänster bekräftar du att du accepterar och följer dessa användarvillkor (”villkor”). Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte använda dessa Tjänster.

Klicka på länkarna nedan för att gå direkt till mer information om varje område:

 • VEM VI ÄR OCH HUR MAN KONTAKTAR OSS
 • ANDRA TILLÄMPLIGA VILLKOR
 • VÅRT LÖFTE
 • DINA SKYLDIGHETER
 • ÄNDRINGAR AV VÅRA TJÄNSTER
 • FRISKRIVNING
 • LÄNKAR
 • KOSTNADSFRITT
 • HÅLLA DIN KONTOINFORMATION SÄKER
 • IMMATERIELL EGENDOM
 • VIRUS
 • ANSVAR
 • ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR
 • AVSLUTNING
 • GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION
 • AVSKILJBARHET

VEM VI ÄR OCH HUR MAN KONTAKTAR OSS

Dessa tjänster erbjuds till dig av EVBox B.V., ett aktiebolag enligt holländsk lag som ligger på Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE, i Amsterdam, registrerat i Nederländska handelskammarens handelsregister under nummer 32165082 och med momsregistreringsnummer NL821785795B01. Kontakta oss via e-post info@evbox.com.

ANDRA TILLÄMPLIGA VILLKOR

Följande villkor kan också gälla:

 • Vår Integritetspolicy för vår behandling av dina personuppgifter
 • Vår Cookiepolicy att vi placerar cookies och använder relaterad teknik
 • Abonnemangsvillkor om du registrerar dig för ett abonnemang på vår plattform (som hjälper dig att spåra och hantera elbilsladdning direkt från din smartphone eller dator).

VÅRT LÖFTE

Vi strävar efter att erbjuda dig oavbruten åtkomst till våra tjänster vid alla tidpunkter. Vi kan dock inte garantera att de alltid är tillgängliga eller oavbrutna. Om du har problem med att använda tjänsterna kan du kontakta vårt kundtjänstcenter via kontaktuppgifterna som finns på vår webbplats.

DINA SKYLDIGHETER

Du kommer inte att:

 • störa tjänsterna eller de data som finns däri.
 • genom tjänsterna använda, skicka eller lagra något innehåll som är eller kan uppfattas som obscent, oanständigt, pornografiskt, stötande, kränkande, förolämpande, smädande, hotfullt, som syftar till att uppmana till rashat eller terroristhandlingar, kan uppfattas som hädisk, är skadligt för barn, överträder tredje parts immateriella eller industriella egendomsrättigheter eller på annat sätt bryter mot någon lag, eller som inte är avsett att användas på plattformen enligt beskrivningen i dokumentationen.
 • försöka få obehörig åtkomst till tjänsterna.

ÄNDRINGAR AV VÅRA TJÄNSTER

Eftersom vi ständigt förbättrar våra tjänster kan vi lägga till eller ta bort funktioner eller göra andra ändringar då och då. Vi strävar efter att ge dig rimlig information om eventuella större förändringar som påverkar din användning av tjänsterna och att minimera eventuella avbrott i tillgängligheten till dem.

FRISKRIVNING

Innehållet på vår webbplats tillhandahålls endast för allmän information. Det är inte avsett att ge råd om vilka du ska förlita dig på. Du måste skaffa dig professionell eller specialistrådgivning innan du vidtar eller avstår från någon åtgärd baserat på innehållet på vår webbplats.

Dessutom sker din användning av våra tjänster på egen risk. Tjänsterna tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”efter tillgänglighet”. Vi friskriver oss härmed från alla garantier gällande tjänsterna, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier avseende intrång i tredje parts rättigheter, säljbarhet och lämplighet för något visst ändamål.

LÄNKAR

Våra tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser och/eller resurser som tillhandahålls av andra. Dessa länkar tillhandahålls endast för din information. Sådana länkar ska inte tolkas som godkännande av oss av dessa länkade webbplatser eller information som du kan erhålla från dem. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser.

KOSTNADSFRITT

Att få åtkomst till vår webbplats, hämta vår mobilapplikation och skapa ett konto på vår plattform är helt kostnadsfritt. Det kan dock uppstå avgifter för att registrera sig för en prenumeration på vår plattform. Före registreringen informerar vi dig om eventuella tillämpliga avgifter.

HÅLLA DIN KONTOINFORMATION SÄKER

Du måste hålla din kontoinformation, inklusive ditt lösenord, säker och får inte bevilja någon annan åtkomst till ditt konto.

IMMATERIELL EGENDOM

Vi (och våra licensgivare, där så är tillämpligt) äger alla rättigheter, äganderättigheter och intressen, inklusive alla immateriella egendomsrättigheter i och till tjänsterna, och villkoren ger inte dig några rättigheter avseende äganderätt till eller relaterat till tjänsterna, eller någon annan immateriell egendom som ägs av oss (eller våra licensgivare, om så är tillämpligt), förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor, i vilket fall sådan rättighet ska vara återkallelig, icke-exklusiv, icke-överförbar och icke-underlicensbar.

Du får skriva ut en kopia och hämta utdrag på alla sidor på vår webbplats för personligt bruk, och du får göra andra inom din organisation uppmärksamma på innehåll som publicerats på vår webbplats. Ingen annan del av våra tjänster får reproduceras i någon form eller på något sätt.

Du samtycker till att du inte kommer att använda immateriell egendom eller någon av våra äganderättsskyddade uppgifter på något sätt, förutom för användning av tjänsterna i enlighet med dessa villkor. I synnerhet kommer du inte att:

 1. ändra, hyra ut, låna ut, sälja, distribuera, tilldela eller på annat sätt överföra tjänsterna eller innehållet på något sätt
 2. utnyttja tjänsterna på något sätt som inte uttryckligen har godkänts eller använda dem på något olagligt sätt, för olagliga ändamål eller på något sätt som inte överensstämmer med dessa villkor, eller agera bedrägligt eller med illasinnade avsikter
 3. kopiera, reproducera, översätta, anpassa, ändra, manipulera eller skapa härledda arbeten av hela eller delar av tjänsterna
 4. där nedladdad programvara ingår i tjänsterna och i den utsträckning detta inte kan förbjudas enligt tillämplig lag, bakåtkompilera, dekompilera, ta isär eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden eller objektkoden eller underliggande idéer eller algoritmer i programvaran eller få åtkomst till programvaran för att (i) bygga en konkurrerande produkt eller tjänst, (ii) bygga en produkt med hjälp av liknande idéer, egenskaper, funktioner eller grafik i programvaran eller (iii) kopiera några idéer, egenskaper, funktioner eller grafiska funktioner i programvaran
 5. ta bort, ändra eller på annat sätt använda våra logotyper och varumärken, såvida inget annat har överenskommits.

VIRUS

Om inget annat uttryckligen överenskommits med dig garanterar vi inte att våra tjänster kommer att vara säkra eller fria från buggar eller virus. Du ansvarar för att konfigurera dina datorprogram och/eller andra enheter som används för att få åtkomst till och/eller använda våra tjänster. Du bör använda din egen programvara för virusskydd.

Du får inte missbruka våra tjänster genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är illvilligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till våra tjänster, servern där dessa tjänster lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till sådana tjänster. Du får inte attackera våra tjänster via en denial-of-service-attack eller en distribuerad denial-of-serviceattack. Vi kommer att rapportera alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av sådant brott och bland andra rättsmedel som vi kan åberopa upphör din rätt att använda våra tjänster omedelbart.

ANSVAR

När du är en konsument- eller företagsanvändare

Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakas av vår försumlighet eller oaktsamhet från våra anställda, ombud eller underleverantörer samt för bedrägeri eller bedräglig framställning.

Om du är en företagsanvändare

Vi utesluter alla underförstådda villkor, garantier, framställningar eller andra villkor som kan gälla för våra tjänster, inklusive deras innehåll. Vi kommer inte att hållas ansvariga gentemot dig för någon förlust eller skada, oavsett om det gäller kontrakt, kränkning (inklusive försummelse), brott mot laglig skyldighet eller annat, även om det går att förutse, uppstår under eller i samband med (a) användning av, eller oförmåga att använda, våra tjänster, eller (b) användning av eller tillit till innehåll som visas på våra tjänster. I synnerhet är vi inte ansvariga för:

 • förlust av vinst, försäljning, verksamhet eller intäkter
 • verksamhetsavbrott
 • förlust av förväntade besparingar
 • förlust av affärsmöjligheter, goodwill eller anseende eller
 • indirekta eller påföljande förluster eller skador.

Om du är en konsumentanvändare

Observera att vi endast tillhandahåller våra tjänster för privat bruk. Du samtycker till att inte använda våra tjänster för kommersiella eller affärsmässiga syften och vi har inget ansvar gentemot dig för utebliven vinst, förlust av affärer, avbrott i verksamheten eller förlust av affärsmöjligheter.

Om det defekta digitala innehåll som vi har tillhandahållit skadar en enhet eller digitalt innehåll som tillhör dig och detta orsakats av vår underlåtenhet att använda rimlig omsorg och skicklighet kommer vi antingen att reparera skadan eller ersätta dig (efter eget gottfinnande). Vi kommer dock inte att hållas ansvariga för skador som du kunde ha undvikit, t.ex. genom att följa våra råd om att applicera en uppdatering som erbjudits kostnadsfritt eller för skador som orsakats av din underlåtenhet att följa våra instruktioner.

ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR

Vi ändrar dessa villkor då och då och kommer att publicera sådana ändringar på vår webbplats eller på annat sätt göra dem tillgängliga för dig.

AVSLUTNING

Eftersom vi ständigt ändrar och förbättrar våra tjänster kan vi tillfälligt stänga av eller stoppa en eller flera tjänster helt efter vårt eget gottfinnande. Om och i den mån detta skulle påverka ditt abonnemang regleras detta av våra abonnemangsvillkor.

GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

Om du är en företagsanvändare:

Dessa villkor regleras och tolkas i enlighet med Nederländernas lagar och den behöriga domstolen i Amsterdam, Nederländerna, har exklusiv jurisdiktion och jurisdiktionsort över alla tvister som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor.

Om du är en konsumentanvändare:

Dessa villkor regleras och tolkas i enlighet med lagarna i det land där du har din hemvist. Du, liksom EVBox, har rätt att föra alla tvister inför behörig domstol enligt tillämplig lag.

AVSKILJBARHET

Om någon bestämmelse i dessa villkor är olaglig, ogiltig eller icke verkställbar ska den inte påverka eller försämra lagligheten, giltigheten eller verkställbarheten för någon annan bestämmelse i villkoren. Om en sådan bestämmelse skulle vara laglig, giltig eller verkställbar i den utsträckning någon del av den raderas ska den bestämmelse gälla med de minsta modifieringar som krävs för att göra den laglig, giltig eller verkställbar.

Back to browsing

Any questions? We're happy to help you out at info@evbox.com. Hit the button below to return to our homepage.

Return home