Select your location to see tailored content for your region

North America

Abonnementsvilkår

Dette er abonnementsvilkårene for EVBox B.V., et privat aksjeselskap under lovene i Nederland. EVBox B.V. er registrert hos det nederlandske handelskammeret under nummer: 32165082.

Sist oppdatert: 24.10.2019

Vi er glade for at du er i ferd med å velge et abonnement hos oss. Les disse Abonnementsvilkårene («Vilkår») nøyaktig, da de inneholder viktig informasjon om dine juridiske rettigheter, beføyelser og forpliktelser knyttet til Abonnementet. Disse vilkårene gjelder for hvert abonnementstilbud så langt de er relevante. Din bruk av plattformen styres av EVBox sine bruksvilkår.

Med mindre annet er angitt på Plattformen, tilbys og leveres Abonnementer av EVBox B.V., et aksjeselskap etter nederlandsk lov, basert i Amsterdam, Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE, registrert i handelsregisteret til handelskammeret i Nederland under nummeret 32165082 og registrert for MVA under nummeret NL821785795B01. Når Vilkårene sier «EVBox», «vi», «oss», «vår», refererer de til den relevante EVBox-enheten som tilbyr Abonnementstjenestene til deg.

Hvis EVBox på noe tidspunkt unnlater å håndheve noen av bestemmelsene i Vilkårene, skal ikke dette tolkes som en fravikelse av de nevnte Vilkårene.

1. DEFINISJONER

I disse Vilkårene skal uthevede begreper ha betydningen som gitt i denne klausul 1 (Definisjoner) og som ellers definert i Vilkårene, med mindre konteksten krever noe annet:

«Applikasjon» betyr EVBox sitt brukergrensesnitt hvor man får tilgang til Abonnementet;
«Virkedager» betyr hver dag, utenom lørdager, søndager og offentlige helligdager i landet for den relevante EVBox-enheten som tilbyr Abonnementstjenestene til deg;
«Ladestasjon» betyr et anlegg, inkludert alle tilknyttede og underliggende installasjoner, hvor elektrisk energi leveres med henblikk på lading av elektriske kjøretøy;
«Forbruker» er et begrep som tolkes i henhold til gjeldende lov fastsatt i klausul 14.2 i disse Vilkårene;
«Dokumentasjon» betyr alle dokumenter eller informasjon som gis av EVBox til deg etter disse Vilkårene i forbindelse med Abonnementstjenesten, inkludert brukerveiledning og håndbøker;
«Feil» betyr enhver vesentlig, verifiserbar og etterprøvbar svikt i Plattformens eller Produktenes overholdelse av det vesentlige av de funksjoner som er beskrevet i Dokumentasjonen (hvor avvik som skyldes Misbruk spesifikt utelukkes);
«EVBox Nettverket» betyr kolleksjonen av alle Ladestasjoner som er tilgjengelig med en Token;
«Immaterielle rettigheter» betyr

(a) patenter, arbeidsmodeller, rett til oppfinnelser, opphavsrett og relaterte rettigheter (inkludert programvarerettigheter), goodwill, rett til å bruke, og beskytte konfidensialiteten til konfidensiell informasjon (inkludert kunnskap og forretningshemmeligheter), databaserettigheter, designrettigheter, varemerker og tjenestemerker, forretningsnavn og domenenavn; halvleder topografirettigheter;
(b) alle registreringer eller søknader om registrering og retten til å søke om og bli gitt registrering, fornyelse eller forlengelse av, og rett til å kreve prioritet fra, noen av disse rettighetene; og
(c) alle tilsvarende eller lignende rettigheter eller former for beskyttelse;
(d) sammen med alle rettigheter til handlinger, fullmakter og fordeler som oppstår fra eierskap av slike rettigheter;

«Misbruk» skal bety enhver bruk av Abonnementet på annen måte enn det som er i samsvar med Vilkårene, Dokumentasjon eller andre instruksjoner gitt av EVBox og/eller gjeldende lover;
«Part/Parter» betyr EVBox og/eller du, som aktuelt;
«Plattform» betyr ladeadministrasjonsløsningen som tilbys av EVBox, inkludert eventuelle modifikasjoner, forbedringer, tillegg, utvidelser, oversettelser og avledede verk, programmeringskode og andre tilknyttede teknologier knyttet til dette;
"Offentlig Lading" betyr en tjeneste tilbudt av EVBox til en forretningsbruker, hvor forretningsbrukeren kan gjøre ladestasjonen offentlig ved å tillate førere av elektriske kjøretøy med tilgang til EVBox’ nettverk av ladestasjoner til å starte en ladesesjon på forretningsbrukerens ladestasjon til en pris satt av forretningsbrukeren. EVBox håndterer innsamling av innbetalinger fra den aktuelle EV-føreren, eller EV-førerens eMobility Service Provider, og foretar oppgjør i henhold til den avtalte prisen til den aktuelle forretningsbrukeren.
«Abonnement» betyr tjenesten, der EVBox gir deg tilgang til funksjonaliteten til Plattformen for en Ladestasjon og/eller Token, som beskrevet i Dokumentasjonen;
«Token» betyr kort, nøkkelring, digital-ID eller andre mekanismer levert av EVBox, som du kan bruke til å identifisere deg ved en Ladestasjon;
«Oppdateringer» betyr oppdateringer, forbedringer, forbedringer av og oversettelser av Plattformen, alle de relaterte tjenestene og nye funksjoner eller versjoner;
«Alternativ Løsning» betyr et foreslått sett med handlinger eller anbefalinger som er ment, når korrekt implementert, å korrigere en Feil i Abonnementstjenesten, inkludert Plattformen, og/eller for å gjenopprette dens funksjonalitet eller for å gi tilsvarende eller lignende, men ikke dårligere, funksjonalitet.

2. OMFANGET AV ABONNEMENTSTJENESTEN

2.1 Relatert til en Token. På Plattformen vår kan du aktivere Token din for å kunne lade på Ladestasjonen(e) og begynne å spore transaksjonene dine. Når du aktiverer Token, kan du abonnere på roaming, som er et Abonnement som lar deg lade ditt elektriske kjøretøy på en Ladestasjon i EVBox Nettverket til gjeldende priser. Ulike abonnementsplaner kan være tilgjengelige. Gebyrer kan påløpe og vil bli kommunisert til deg før du inngår et Abonnement. Ved å abonnere på roaming eller bruke Token i henhold til dette, samtykker du i prisen på Ladestasjonsoperatøren (som kan være en tredjepart EVBox har inngått en roaming-avtale med, men dette endrer ikke det faktum at EVBox ikke har noen innflytelse over gjeldende priser for den operatøren). Det er ditt ansvar å kjenne til og overholde retningslinjene og/eller bruksvilkårene for parkering forbundet med en Ladestasjon i EVBox Nettverket.

2.2 Relatert til en Ladestasjon. På Plattformen vår kan du aktivere Ladestasjonen for å administrere Ladestasjonen din og spore alle ladeøktene. Hvis du har en forretningskonto og avhengig av gjeldende lover, kan du aktivere Ladestasjonen for Offentlig Lading av andre sluttbrukere, og angi en avgiftspris for slik Offentlig Lading. Ulike abonnementsplaner kan være tilgjengelige. Gebyrer kan påløpe og vil bli kommunisert til deg før du inngår et Abonnement.

3. VÅRE FORPLIKTELSER

3.1 EVBox vil anvende rimelig aktsomhet og ferdighet med hensyn til levering av Abonnementstjenesten.

3.2 EVBox forbeholder seg retten til å gjøre rimelige endringer av spesifikasjonene eller innstillingene til Plattform, applikasjoner og/eller betalbar Abonnementstjeneste. I tillegg har EVBox rett til å foreta endringer i alle gratis Abonnementstjenester.

3.3 EVBox har rett til å overvåke bruken av Plattformen, applikasjonen og/eller Abonnementstjenesten, og til å bekrefte om slik bruk er i samsvar med disse Vilkårene.

3.4 EVBox har rett til å involvere sine tilknyttede selskaper eller underleverandører i oppfyllelsen av tjenestene beskrevet i disse Vilkårene, hvis dette er nødvendig for å yte i henhold til Vilkårene. Du samtykker i at vi kan dele relevante opplysninger oppgitt av deg med en slik part.

4. BEGRENSET GARANTI

4.1 EVBox garanterer at Plattformen vil yte vesentlig i samsvar med Dokumentasjonen, og vil iverksette rimelige tiltak for å yte støtte og vedlikeholdstjenester til dette formål som angitt i klausul 5 (Støtte, reparasjon, vedlikehold og oppdateringer) nedenfor.

4.2 Selv om EVBox vil anvende rimelig innsats for å sikre Internettilgang til Plattformen, kan vi ikke garantere at du vil få tilgang til Plattformen til enhver tid, at din tilgang vil være uavbrutt eller at Plattformen (og eventuelle funksjoner deri) alltid vil være fullt tilgjengelig og funksjonell.

4.3 Utover det som er angitt i denne klausulen og så langt gjeldende lov tillater det, leveres Abonnementstjenestene «som de er» og EVBox gir ingen erklæringer eller garantier, uttrykkelige eller underforståtte, av noe slag (inkludert, uten begrensning, for tilfredsstillende kvalitet, egnethet for et bestemt formål, tilpasning eller bruk i handel). Spesielt garanterer ikke EVBox at Abonnementstjenestene skal være uten Feil og skal fungere uten avbrudd. EVBox gir heller ingen erklæringer eller garantier med hensyn til, uten begrensning, sikkerheten, integriteten, effektiviteten eller evnene til Plattformen. EVBox kan ikke nødvendigvis svare på eller løse alle dine forespørsler og gir ingen garantier eller forsikringer i henhold til dette.

5. STØTTE, REPARASJON, VEDLIKEHOLD OG OPPDATERINGER

5.1 Du kan kontakte EVBox-støttesenteret for å rapportere eventuelle Feil og stille spørsmål om driften av Plattformen på telefonnummeret (på Virkedager mellom 9 og 18 CET) eller e-postadressen som er oppgitt på EVBox-nettstedet.

5.2 EVBox vil anvende rimelig innsats for å reparere Feil i Plattformen, i den grad det er mulig, innen rimelig tid. EVBox har rett til å etablere begrensninger som unngår problemer og/eller Alternative Løsninger, samt utsette reparasjon til en Oppdatering er utstedt.

5.3 EVBox har rett til å suspendere tilgang til Plattformen på grunn av planlagt nedetid for vedlikeholdsformål og uplanlagt vedlikehold.

5.4 EVBox kan lansere Oppdateringer til Plattformen etter vårt eget skjønn og timeplan (selv om det foretrekkes under planlagt vedlikehold). Du har kun tilgang til den nyeste versjonen av Plattformen. EVBox forbeholder seg retten til, ved utstedelse av en Oppdatering av Plattformen, å fjerne eksisterende funksjoner eller funksjonalitet, og du har ingen rett til å kreve at disse funksjonene eller funksjonalitetene skal støttes av EVBox. Der en slik fjerning vil ha en vesentlig innvirkning på Abonnementet ditt, vil EVBox informere deg innen rimelig tid, men senest tretti (30) dager før implementeringen av ppdateringen, med mindre det var umulig eller upraktisk å gi denne informasjonen, spesielt, men ikke utelukkende på grunnlag av juridiske krav eller sikkerhetskrav, eller ytelsesrelaterte problemer.

6. PRISER

6.1 Hvis du er en bedriftsbruker: Alle gebyrer for Abonnementet er angitt i valutaen som angitt på Plattformen og er uten MVA og andre gjeldende skatter og bidrag. EVBox forbeholder seg retten til å (i) indeksere gebyrene for Abonnementet årlig med virkning fra årsdagen for Abonnementet basert på tjenesteprodusentens prisindeks (SPPI) i kvartalet forut for årsdagen; og (ii) øke gebyrene ved fornyelse av Abonnementet.

6.2 Hvis du er en Forbruker: Alle gebyrer for Abonnementet er angitt i valutaen som angitt på Plattformen og er inklusive MVA, men eksklusive andre gjeldende skatter og bidrag. EVBox forbeholder seg retten til å indeksere gebyrene for Abonnementet årlig med virkning fra årsdagen for Abonnementet basert på forbrukerprisindeksen av 1. mars i den aktuelle jurisdiksjonen (se klausul 14.2 i disse Vilkårene). EVBox skal kun indeksere gebyrene hvis du har registrert deg for en betalingstjeneste mer enn tre (3) måneder før indekseringsdatoen.

7. BETALING

7.1 EVBox vil ved aktivering automatisk belaste din valgte betalingsmetode (som kredittkort eller debetkort) for betalbar Abonnementstjeneste, inkludert eventuelle skatter og avgifter, hvis ikke annet er avtalt. Hvis vi ikke kan belaste betalingsmetoden din av en eller annen grunn (som for eksempel utløp eller utilstrekkelige midler), forblir du ansvarlig for eventuelle ikke innkrevde beløp, og vi vil forsøke å belaste betalingsmetoden, da du kan oppdatere betalingsmetoden din.

7.2 Hvis ingen automatisk betaling er avtalt, og hvis ikke annet er avtalt, skal Abonnementstjenestene betales innen en betalingsperiode på tretti (30) dager fra faktureringsdatoen. Hvis du ikke er enig med fakturaen, må du skriftlig underrette EVBox innen betalingsperioden og gi grunnene til dine innvendinger.

7.3 Hvis du er en bedriftsbruker: Hvis du ikke betaler innen den avtalte betalingsperioden, er du automatisk i mislighold og EVBox har rett til å:

(a) uten krav om beskjed om mislighold, fra forfallsdato til full betalingstidspunkt, belaste betaling av en rente på 1 % per måned (eller del av måned) på utestående beløp med minimum € 40 (førti euro), eller et tilsvarende beløp i den avtalte valutaen;
(b) få tilbakebetalt alle rettslige kostnader og utenrettslige innkrevingskostnader pålagt av EVBox for å oppfylle forpliktelsen. Innkrevingskostnadene utgjør 15 % av det utestående fakturabeløpet, med et minimum på € 40 (førti euro), eller et tilsvarende beløp i den avtalte valutaen;
(c) etter EVBox sitt forgodtbefinnende, suspendere, heve eller oppheve utførelsen av Abonnementet, uten at det berører EVBox sin rett til å gjenvinne/kreve eventuelle påløpte skader;
(d) rettidig betaling av eventuelle beløp på en faktura utstedt av EVBox, uansett om slike fakturaer har forfalt ved tidspunktet for manglende betaling.

7.4 Hvis du er en bedriftsbruker: EVBox har rett til og skal utsette betaling av ethvert beløp til bedriftsbrukeren for Offentlig Lading for ubetalte beløp av EV-føreren, eller eMobility Service Provider, for slik Offentlig Lading sesjon eller sesjoner til EVBox inntil slike beløp er innbetalt. EVBox vil iverksette rimelige, kommersielle tiltak for å kreve betaling for en Offentlig Ladesesjon til EV-føreren, eller eMobility Service Provider, i seks (6) måneder fra varsling av uteblitt betaling. Dersom EVBox ikke lykkes med å få tilbakebetalt de aktuelle beløpene innen denne tiden, skal EVBox ikke lenger være forpliktet til å betale beløpet eller beløpene til bedriftsbrukeren.

7.5 Hvis du er en Forbruker: Hvis du ikke betaler innen den avtalte betalingsperioden, vil EVBox sende deg en påminnelse. Hvis du ikke betaler innen perioden som er angitt i påminnelsen, er du automatisk i mislighold og EVBox har rett til å kreve inn den lovbestemte renten samt kostnader for gjeldsinnkreving. EVBox har da også rett til å stanse levering på Abonnementstjenestene inntil full betaling mottas, eller til å heve eller oppheve Abonnementet hvis dette er rimelig. Hvis vi suspenderer Abonnementstjenesten, forblir du forpliktet til å betale hele prisen for det avtalte Abonnementet.

7.6 I tillegg til de foregående klausulene, er EVBox til enhver tid berettiget til å kreve sikkerhet fra deg for riktig og rettidig oppfyllelse av dine betalingsforpliktelser.

8. DINE FORPLIKTELSER

8.1 Du forplikter deg til å:

(a) betale alle gebyrene knyttet til Abonnementstjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, abonnementsgebyrer og gebyrer for lading av ditt elektriske kjøretøy på en Ladestasjon;
(b) gi EVBox slik informasjon og materialer som vi med rimelighet kan kreve for å levere Abonnementet og sørge for at slik informasjon er fullstendig, nøyaktig og korrekt;
(c) gi all rimelig hjelp og informasjon som kreves for å svare og/eller løse en hendelse, et problem og/eller Feil oppdaget av, eller rapportert til, EVBox
(d) informere EVBox umiddelbart etter å ha blitt gjort oppmerksom på eventuelle fakta og omstendigheter som kan påvirke den riktige ytelsen til EVBox i å levere Abonnementet;
(e) overholde alle lover og regler som gjelder for din bruk av Abonnementstjenesten;
(f) følge alle retningslinjer og regler for eieren av Ladestasjonen og/eller eiendommen der Ladestasjonen befinner seg; og
(g) ikke skaffe tilgang til eller bruke Plattformen/Applikasjonen på en måte som er ment å unngå gebyrer, hvis gebyrer er gjeldende.

8.2 Ved eventuelt brudd på forpliktelser som angitt i denne klausul 8:

(a) skal du innen kortest mulig tid etter at å ha blitt oppmerksom på det, underrette oss og skal, uten at våre øvrige rettigheter og rettsmidler forstyrres, bistå oss, for din egen regning og risiko, på enhver måte som vi finner hensiktsmessig for å rette opp slike brudd og/eller for å begrense konsekvensene; og/eller

(b) skal du alene bære eventuelle kostnader og tap, direkte eller indirekte, som følge av dette og refundere oss på skriftlig etterspørsel for slike kostnader eller tap båreteller pådras av oss, eller noen av våre partnere.

9. RETT TIL TILBAKETREKKING

DENNE KLAUSUL 9 GJELDER KUN FOR FORBRUKERE.

9.1 Abonnementstjenestene anses som en avstandskontrakt («Avstandskontrakt»), som betyr en kontrakt inngått i sammenheng med et organisert system for avstandssalg eller -tjenester uten samtidig fysisk tilstedeværelse av EVBox og deg, og hvor, frem til og inkludert øyeblikket når Avstandskontrakten er inngått, kun én eller flere teknikker for avstandskommunikasjon blir brukt;

9.2 Du har rett til å trekke deg («Rett til Tilbaketrekking») fra Avstandskontrakten innen fjorten (14) dager, som starter den dagen Abonnementet ble inngått («Angrefrist»).

9.3 Du samtykker i at Retten til Tilbaketrekking utløper tidlig etter at disse Vilkårene er fullført for å kunne tilby Abonnementet.

9.4 Hvis du ønsker å utøve Retten til Tilbaketrekking, må du innen Angrefristen informere oss ved å bruke modellskjemaet som er vedlagt disse Vilkårene. Vi skal bekrefte bekreftelsen din av mottak av tilbaketrekking uten forsinkelse via e-post hvis du har erklært tilbaketrekking via elektroniske midler.

9.5 Hvis du utøver Retten til Tilbaketrekking, skal du skylde EVBox en sum penger som tilsvarer den delen av Abonnementstjenestene som EVBox har oppfylt ved tidspunktet for tilbaketrekking, sammenlignet med å oppfylle Abonnementstjenestene fullstendig. EVBox skal refundere eventuelle penger som er forfalt til deg senest fjorten (14) dager etter dagen da du rapporterte tilbaketrekkingen. EVBox bruker samme betalingsmetode som opprinnelig ble brukt av deg, med mindre du samtykker i en annen metode.

10. AVTALEPERIODE OG HEVING

10.1 Hvis du er en bedriftsbruker: Ethvert Abonnement er inngått for en første periode på ett (1) år fra aktivering av Abonnementet. Etter denne første perioden fornyes abonnementet kontinuerlig for den samme perioden, med mindre du varsler EVBox om at du ikke ønsker å fornye abonnementet seksti (60) dager før perioden utløper.
Hvis du er en Forbruker: Ethvert abonnement er inngått for en første periode på ett (1) år fra aktivering av Abonnementet. Etter denne første perioden forlenges Abonnementet i en ubestemt periode, og du kan si opp Abonnementet ved å oss én (1) måned varsel om at du ønsker å slutte å bruke Abonnementstjenesten, med mindre du har samtykket i å fornye Abonnementstjenestene med et nytt år.

10.2 Hvis du mislykkes i, eller EVBox har rimelige grunner til å mistenke at du ikke overholder noen av bestemmelsene i disse Vilkårene, kan EVBox, uten varsel til deg, suspendere leveringen av eller heve Abonnementstjenesten. Følgende eksempler på hendelser skal anses for å være et brudd fra din side, hvorpå EVBox har rett til å suspendere og/eller heve Abonnementstjenesten: (a) enhver form for misbruk av Plattformen, Applikasjonen eller Abonnementet; (b) eventuelle brudd på EVBox’ Immaterielle Rettigheter; (c) eventuell manglende overholdelse av betalingsforpliktelser.

10.3 I det tilfelle du ikke samtykker i vesentlige endringer i tjenestene som beskrevet i klausul 3.2 i disse Vilkårene, vil du ha rett til å heve Abonnementet med en tretti (30) dagers skriftlig varslingsperiode.

10.4 Når Abonnementet er hevet, forfaller eventuelle utestående beløp opptil hevingsdatoen betalbare av deg umiddelbart.

11. IMMATERIELLE RETTIGHETER

11.1 EVBox (og dets lisensgivere, hvis det er aktuelt) eier alle rettigheter, inkludert alle Immaterielle Rettigheter i og til Abonnementstjenestene, inkludert Plattformen, Token og Applikasjonen, samt de behandlede (elektroniske) dataene tilknyttet disse.

11.2 Disse Vilkårene overfører ikke til deg noen rett til eierskap i, eller relatert til Abonnementstjenestene, eller annen Immateriell Rettighet eid av EVBox (eller dets lisensgivere, hvis det er aktuelt), med unntak av det som er uttrykkelig angitt i disse Vilkårene, i så fall skal bruksretten i alle tilfeller være tilbakekallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-underlisensierbar.

11.3 Du forplikter deg til ikke å bruke de Immaterielle Rettighetene eller noen av EVBOx sine rettighetsbeskyttede opplysninger på noen måte, med unntak av bruk av Abonnementstjenestene og Plattformen i samsvar med disse Vilkårene. Spesifikt skal du ikke:

(a) endre, leie ut, låne ut, selge, distribuere, tildele eller på noen annen måte overføre Abonnementstjenestene eller innholdet på noen måte, med mindre dette er uttrykkelig tillatt av disse Vilkårene;
(b) utnytte Abonnementstjenestene eller Plattformen på en måte som ikke uttrykkelig er autorisert;
(c) kopiere, reprodusere, oversette, tilpasse, modifisere, endre, manipulere eller lage avledede verker av hele, eller deler av, Abonnementstjenestene eller Plattformen;
(d) fjerne, endre eller på annen måte bruke våre logoer og varemerker, med mindre annet er avtalt.

12. PERSONOPPLYSNINGER

12.1 Hvis du er en bedriftsbruker: Behandlingen av personopplysninger relatert til ditt selskaps Ladestasjoner, i den grad dette utgjør personopplysninger, og kontoopplysningene dine, er underlagt vilkårene i EVBox sine retningslinjer for personvern, som er tilgjengelige på evbox.com.

12.2 EVBox behandler også personopplysninger relatert til førere av elektriske kjøretøy (EV) som selskapet har utstedt et Token til med formål for Token-distribusjon, belastningsbehandling og hendelsesrespons og vedlikeholdstjenester. Disse behandlingsaktivitetene faller også inn under EVBox sine retningslinjer for personvern og selskapet ditt forplikter seg til å henvise EV-førere til EVBox sine retningslinjer for personvern på evbox.com.

12.3 Hvis du er en Forbruker: Med din bruk av våre Abonnementstjenester vil EVBox behandle visse personopplysninger, spesielt i relasjon til din bruk av et Token. Denne behandlingen av personopplysninger av EVBox er underlagt vilkårene i EVBox sine retningslinjer for personvern, som er tilgjengelig på evbox.com. Hvis du ved bruk av et Token bruker ladetjenester fra tredjeparts ladestasjonsoperatører, bør du gjøre deg kjent med disse tredjepartsoperatørenes retningslinjer for personvern.

13. ANSVAR

13.1 Med mindre EVBox gjør seg skyldig i svindel, grov uaktsomhet eller forsettlig vanskjøtsel, og i den grad loven tillater det, er EVBox sitt ansvar for brudd på sine forpliktelser etter disse Vilkårene begrenset til kompensasjon av dokumenterte direkte skader som var rimelig forutsigbare i samsvar med følgende prinsipper, som gjelder kumulativt:

(a) EVBox er ikke ansvarlig for eventuelle indirekte skader og/eller følgeskader, for eksempel, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, tap av virksomhet, tap av goodwill, tap av inntekt, tap av omsetning, tap av forventede besparelser, tap av mulighet, krav fra logistiske tjenesteleverandører eller andre tredjeparter, skade som følge av tap og/eller korrupsjon av data, og skade på omdømme.

(b) EVBox er ikke ansvarlig for skader eller kostnader for deg eller tredjeparter som følge av ditt brudd på dine forpliktelser i henhold til disse Vilkårene.

(c) EVBox er ikke ansvarlig for skader på grunn av problemer i Abonnementstjenestene som er forårsaket av ditt misbruk, endring eller modifikasjon av Abonnementstjenestene, problemer som oppstår som følge av funksjonsfeil på maskinvare, nettverkstjenester (enten internt hos deg eller ikke), brannmurer eller Feil forårsaket av tredjeparts programvare eller maskinvare eller annen infrastruktur, eller konfigurasjon av slike elementer.

14. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

14.1 Hvis du er en bedriftsbruker: Disse Vilkårene reguleres og fortolkes i samsvar med lovene i landet hvor EVBox-kontoret som leverer Abonnementstjenestene befinner seg. Den kompetente domstolen på stedet der EVBox-kontoret befinner seg har eksklusiv jurisdiksjon og råderett over enhver tvist som oppstår fra eller er relatert til disse Vilkårene.

14.2 Hvis du er en Forbruker: Disse Vilkårene reguleres og fortolkes i samsvar med lovene i landet der du har ditt faste bosted. Du, så vel som EVBox, har rett til å bringe enhver tvist inn for den kompetente domstolen i henhold til gjeldende lov.

15. GENERELLE BESTEMMELSER

15.1 EVBox kan bestemme å overføre deler av eller alle rettighetene og forpliktelsene i henhold til disse Vilkårene til en tredjepart. I slike tilfeller skal vi informere deg via e-post og/eller Plattformen. Hvis du ikke ønsker å fortsette å bruke Abonnementstjenesten, må du sende et hevningsvarsel i samsvar med klausul 10.4 i disse Vilkårene.

15.2 Du har ikke lov til å overføre alle, eller noen av dine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse Vilkårene, til en tredjepart uten skriftlig forhåndssamtykke fra EVBox.

15.3 Hvis noen bestemmelse i disse Vilkårene er eller blir ulovlig, ugyldig eller ikke-håndhevbar, skal den ikke i noen henseende påvirke eller forringe lovligheten, gyldigheten eller muligheten til håndheving av noen annen bestemmelse i Vilkårene, og hvis en slik bestemmelse ville være lovlig, gyldig eller håndhevbar i det tilfelle en del av den ble slettet, skal bestemmelsen gjelde med de minste endringer som er nødvendige for å gjøre den lovlig, gyldig eller mulig å håndheve.

Du kan kun bruke Retten til Tilbaketrekking hvis du er en Forbruker i henhold til lovene i landet der du har ditt faste bosted.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til oss?

Send gjerne spørsmålene dine til info@evbox.com, så kommer vi tilbake til deg snart.