Select your location to see tailored content for your region

North America

Abonnementsvillkor

De här abonnementsvillkoren gäller för EVBox B.V., ett privat aktiebolag med nederländsk lagstiftning.

Senaste Uppdateringar: 24.10.2019

Vi är glada att du tänker välja ett Abonnemang hos oss. Läs dessa AbonnemangsVillkor (”Villkor”) noggrant, eftersom de innehåller viktig information om dina juridiska rättigheter, påföljder och förpliktelser med avseende på detta Abonnemang. Dessa Villkor gäller i största möjliga utsträckning för varje Abonnemangserbjudande. Din användning av Plattformen regleras av användningsvillkoren för EVBox.

Såvida inget annat anges i Plattformen erbjuds och anskaffas Abonnemanget från EVBox B.V., ett aktiebolag enligt holländsk lag som är beläget på Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE, i Amsterdam och registrerat i nederländsk handelskammares handelsregister med organisationsnummer 32165082 och momsregistreringsnummer NL821785795B01. När Villkoren nämner ”EVBox”, ”vi”, ”oss”, ”vår” hänvisar de till det aktuella EVBox-företag som erbjuder dig Abonnemangstjänsterna.

Om EVBox vid någon given tidpunkt inte kräver fullföljd av någon klausul i dessa Villkor kan detta inte tolkas som ett avstående från att vi kan åberopa nämnda Villkor vid ett senare tillfälle.

1. Definitioner

I dessa Villkor ska definierade termer och begrepp ha den betydelse som de ges i denna klausul 1 (Definitioner) och som annars fastställs i dessa Villkor, såvida inte sammanhanget kräver något annat:

”App” avser EVBox användargränssnitt som möjliggör åtkomst till Abonnemanget.
”Arbetsdagar” avser alla dagar utom lördagar, söndagar och officiella allmänna helgdagar i det land där det EVBox- företag som erbjuder dig Abonnemangstjänsterna, är beläget.
”Laddstation” avser en anläggning, inklusive alla förenade och bakomliggande installationer, genom vilka elektrisk energi levereras för att ladda elfordon.
”Konsument” är en term som tolkas enligt den tillämpliga lag som fastställs i klausul 14.2 i dessa Villkor.
”Dokumentation” avser alla dokument eller all information som EVBox tillhandahåller dig enligt dessa Villkor avseende Abonnemangstjänsten, inklusive användarhandbok och handböcker.
”Fel” avser alla faktiska, verifierbara och återkommande Fel på Plattformen eller produkterna för att i alla väsentliga avseenden överensstämma med funktioner som beskrivs i Dokumentationen (specifikt exklusive eventuella avvikelser som uppstår till följd av missbruk).
”EVBox-nätverket” avser samlingen med alla Laddstationer som är tillgängliga med ditt ID.
”Immateriella rättigheter” avser:
(a) patent, funktionella modeller, rätt till uppfinningar, upphovsrätt och relaterade rättigheter (inklusive rättigheter i programvara), goodwill, rättigheter att använda och skydda sekretessen för konfidentiell information (inklusive know-how och affärshemligheter), databasrättigheter, designrättigheter, varumärken och servicemärken, företagsnamn och domännamn och rättigheter avseende halvledartopografi,
(b) alla registreringar eller registreringsansökningar och rätten att ansöka om och få registrering beviljad, förnyelse eller förlängning av, och rättigheten att göra anspråk på prioritet avseende, någon av dessa rättigheter,
(c) alla motsvarande eller liknande rättigheter eller former av skydd samt
(d) alla rättigheter till agerande, befogenheter och förmåner som härrör från äganderätt till sådana rättigheter.
”Missbruk” avser all användning av Abonnemanget på annat sätt än i enlighet med Villkoren, Dokumentationen eller andra anvisningar som föreskrivs av EVBox och/eller tillämpliga lagar.
”Part/parter” avser EVBox och/eller dig i tillämpliga fall.
”Plattform” avser den hanteringslösning för laddning som erbjuds av EVBox, inklusive eventuella ändringar, förbättringar, tillägg, utökningar, översättningar och härledda arbeten, programmeringskod och annan förenad teknik som är relaterad därtill.
”Abonnemang” avser den tjänst varigenom EVBox beviljar dig åtkomst till funktioner i Plattformen för en Laddstation och/eller ID, så som beskrivs i Dokumentationen.
”ID” avser kortet, nyckelringen, digital-ID:t eller andra medel som tillhandahålls av EVBox och som ger dig möjlighet att identifiera dig på en Laddstation.
”Uppdateringarar” avser Uppdateringarar, förbättringar och översättningar för Plattformen, alla relaterade tjänster samt nya funktioner eller versioner.
”Tillfällig lösning” avser föreslagna åtgärder eller rekommendationer som är avsedda att, när de implementeras korrekt, åtgärda Fel i Abonnemangstjänsten, inklusive Plattformen, och/eller för att återställa dess funktioner eller tillhandahålla motsvarande eller liknande, men inte sämre, funktioner.

2. Abonnemangstjänstens omfattning

2.1 Relaterat till ID. På kontrollpanelen till vår Plattform kan du aktivera ditt ID för att kunna ladda på din/a Laddstation/er och börja spåra dina transaktioner. När du aktiverar ditt ID kan du abonnera på s.k. roaming, vilket är ett Abonnemang som ger dig möjlighet att ladda ditt elfordon på en Laddstation inom EVBox-nätverket till gällande priser. Olika Abonnemangsalternativ kan vara tillgängliga. Avgifter kan tillkomma och kommer att meddelas dig innan du tecknar ett Abonnemang. Genom att abonnera på s.k. roaming eller använda ditt ID i detta avseende samtycker du till Laddstationsoperatörens priser. (Operatören kan vara en tredje part med vilken EVBox har ingått ett s.k. roamingavtal, men det ändrar inte det faktum att EVBox inte har något inflytande över operatörens gällande priser.) Du ansvarar för att känna till och följa parkeringspolicyn och/eller användningsvillkoren som är förenad med en Laddstation inom EVBox-nätverket.

2.2 Relaterad till en Laddstation. På kontrollpanelen till vår Plattform kan du aktivera din Laddstation för att hantera Laddstationen och spåra alla laddningssessioner. Om du har ett företagskonto och med förbehåll för gällande lagar, gäller att när du aktiverar din Laddstation kan du aktivera den för användning av andra slutanvändare och ange ett pris dessa kan debiteras för sådan användning. Olika Abonnemangsalternativ kan vara tillgängliga. Avgifter kan tillkomma och kommer att meddelas dig innan du tecknar ett Abonnemang.

3. Våra skyldigheter

3.1 EVBox kommer att använda tillbörlig omsorg och sakkunskap med avseende på tillhandahållandet av Abonnemangstjänsten.

3.2 EVBox förbehåller sig rätten att göra rimliga ändringar i Plattformens, apparnas och/eller den avgiftsbelagda Abonnemangstjänstens specifikationer eller inställningar. Därutöver har EVBox även rätt att göra ändringar i alla kostnadsfria Abonnemangstjänster.

3.3 EVBox har rätt att övervaka användningen av Plattformen, appen och/eller Abonnemangstjänsten och att verifiera att sådan användning uppfyller kraven i dessa Villkor.

3.4 EVBox har rätt att engagera sina närstående företag eller underleverantörer i utförandet av de tjänster som beskrivs i dessa Villkor om det är nödvändigt för att utföra dem på tillfredsställande sätt. Du samtycker till att vi har rätt att dela alla relevanta uppgifter som du tillhandahåller oss med en sådan part.

4. Begränsad garanti

4.1 EVBox garanterar att Plattformen väsentligen kommer att fungera i enlighet med Dokumentationen och kommer att vidta rimliga åtgärder för att tillhandahålla support- och underhållstjänster för den i enlighet med det som anges i klausul 5 (Support, reparation, underhåll och Uppdateringarar) nedan.

4.2 Även om EVBox kommer att vidta rimliga åtgärder för att medge internetåtkomst till Plattformen kan vi inte garantera att du får åtkomst till den vid en viss tidpunkt, att din åtkomst kommer att vara oavbruten eller att Plattformen (och alla funktioner däri) alltid kommer att vara fullständigt tillgänglig och fungerande.

4.3 Utöver det som framställs i denna klausul och i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag tillhandahålls Abonnemangstjänsterna I BEFINTLIGT SKICK och EVBox gör inga utfästelser och lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, av något slag (inklusive och utan begränsning avseende tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, sedvana eller användning inom handel). I synnerhet garanterar EVBox inte att Abonnemangstjänsterna ska vara utan Fel och ska fungera utan avbrott. EVBox gör dessutom inga utfästelser och lämnar inga garantier, utan begränsning, avseende Plattformens säkerhet, integritet, effektivitet eller funktioner. Det kan hända att EVBox inte kan besvara eller lösa alla dina frågor och lämnar inga garantier eller försäkringar i detta avseende.

5. Support, reparation, underhåll och uppdateringar

5.1 Du kan kontakta EVBox supportcenter för att rapportera eventuella Fel och ställa frågor om driften av Plattformen på det telefonnummer (Arbetsdagar kl. 09.00–18.00 CET) eller den e-postadress som anges på EVBox webbplats.

5.2 EVBox kommer, i den mån det är möjligt, att vidta rimliga åtgärder för att reparera Fel på Plattformen inom rimlig tid. EVBox har rätt att tillämpa begränsningar och/eller Tillfällig lösning för att undvika problem, såväl som att skjuta upp reparationer tills Uppdateringarar tillhandahålls.

5.3 EVBox har rätt att inställa åtkomsten till Plattformen på grund av schemalagda driftstopp som varar för underhållsändamål och oplanerat underhåll.

5.4 Enligt vårt eget gottfinnande och enligt vår egen tidtabell (men helst under planerat underhåll) kan EVBox tillhandahålla Uppdateringarar till Plattformen. Du har endast åtkomst till den senaste versionen av Plattformen. EVBox förbehåller sig rätten att, vid tillhandahållande av Uppdateringar till Plattformen, ta bort befintliga funktioner och du har ingen rätt att kräva att dessa funktioner stöds av EVBox. Om sådan borttagning skulle ha en väsentlig inverkan på ditt Abonnemang kommer EVBox att informera dig om detta inom rimlig tid i förväg, men inte senare än trettio (30) dagar innan Uppdateringar implementeras, såvida inte sådant meddelande i synnerhet, men inte uteslutande, skulle vara omöjligt eller opraktiskt på grund av rättsliga- eller säkerhetskrav eller prestandarelaterade frågor.

6. Priser

6.1 Om du är en företagskund. Alla avgifter för Abonnemanget anges i den valuta som anges på Plattformen och är exklusive moms och andra tillämpliga skatter och avgifter. EVBox förbehåller sig rätten att (i) indexera avgifterna för Abonnemanget på årlig basis med verkan från Abonnemangets årsdag baserat på tjänsteleverantörens prisindex (SPPI) för det kvartal som föregår årsdagen och (ii) höja avgifterna vid förnyelse av Abonnemanget.

6.2 Om du är en Konsument. Alla avgifter för Abonnemanget anges i den valuta som anges på Plattformen och är inklusive moms, men exklusive andra tillämpliga skatter och avgifter. EVBox förbehåller sig rätten att indexera avgifterna för Abonnemanget på årlig basis med verkan från Abonnemangets årsdag baserat på den tillämpliga jurisdiktionens Konsumentprisindex den 1 mars (se klausul 14.2 i dessa Villkor). EVBox ska endast indexera sina avgifter om du har registrerat dig för en avgiftsbelagd tjänst mer än tre (3) månader före indexeringsdatum.

7. Betalning

7.1 Vid aktivering kommer EVBox att automatiskt debitera din valda betalningsmetod (t.ex. ditt kredit- eller betalkort) för alla avgiftsbelagda Abonnemangstjänster, inklusive tillämpliga skatter, om inget annat har avtalats. Om vi av någon anledning inte kan debitera din betalningsmetod (t.ex. på grund av passerat utgångsdatum eller otillräckliga medel) förblir du ansvarig för alla obetalda belopp och vi kommer att försöka debitera betalningsmetoden om du uppdaterar dina betalningsuppgifter.

7.2 Om ingen automatisk betalning avtalas och om inget annat har överenskommits ska betalning av Abonnemangstjänsterna ske inom en betalningstid på trettio (30) dagar efter faktureringsdatum. Om du inte samtycker till fakturan måste du meddela EVBox skriftligen inom betalningstiden, med angivande av skälen till dina invändningar.

7.3 Om du är en företagskund. Om du inte betalar inom den avtalade betalningstiden betraktas det automatiskt som att du bryter mot avtalet, varvid EVBox ska ha rätt till:
(a) utan krav på ett meddelande om avtalsbrott, från och med förfallodagen till full betalning, ränta på 1 % per (del av en) månad på det utestående beloppet uppgående till minst 40 EUR (fyrtio euro) eller motsvarande belopp i den överenskomna valutan;
(b) ersättning för alla rättsliga kostnader och utomrättsliga inkassokostnader som EVBox drabbas av för att uppnå fullgörandet av förpliktelsen. De utomrättsliga inkassokostnaderna uppgår till 15 % av fakturans obetalda belopp och är minst 40 EUR (fyrtio euro) eller motsvarande belopp i den överenskomna valutan;
(c) enligt EVBox gottfinnande, att hålla inne, säga upp eller häva sin skyldighet att utföra Abonnemanget, utan att detta ska inverka menligt på EVBox rätt att kräva ersättning för eventuella skador som har uppstått,
(d) omgående betalning av belopp enligt någon faktura som har utfärdats av EVBox, oavsett om sådana fakturor förfaller vid tidpunkten för utebliven betalning.

7.4 Om du är en Konsument. Om du inte betalar inom den avtalade betalningstiden kommer EVBox att skicka dig en påminnelse. Om du inte betalar inom den tid som framställs i påminnelsen betraktas det automatiskt som att du bryter mot avtalet, varvid EVBox ska ha rätt till lagstadgad ränta såväl som till ersättning för inkassokostnader. EVBox har då rätt att hålla inne tillhandahållandet av Abonnemanget tills full betalning har mottagits eller att säga upp eller häva Abonnemanget om det är rimligt. Om vi håller inne tillhandahållandet av Abonnemangstjänsten är du skyldig att betala hela priset för det avtalade Abonnemanget.

7.5 I tillägg till de föregående klausulerna är EVBox alltid berättigat att kräva en säkerhet från dig för korrekt och punktligt fullgörande av dina betalningsskyldigheter.

8. Dina skyldigheter

8.1 Du samtycker till att:

(a) betala alla avgifter som är relaterade till Abonnemangstjänsterna, inklusive men ej begränsat till Abonnemangsavgifter och avgifter för laddning av ditt elfordon på en Laddstation;
(b) förse EVBox med de uppgifter och det material som vi rimligen kan kräva för att kunna tillhandahålla Abonnemanget och säkerställa att sådana uppgifter är fullständiga, aktuella och korrekta;
(c) tillhandahålla all rimlig hjälp och alla uppgifter som krävs för att besvara och/eller lösa en incident, ett problem och/eller ett Fel som upptäcks av eller rapporteras till EVBox;
(d) informera EVBox omedelbart efter att du har fått kännedom om eventuella fakta och omständigheter som kan påverka EVBox korrekta tillhandahållande av Abonnemanget;
(e) följa alla lagar och förordningar som gäller för din användning av Abonnemangstjänsten;
(f) följa alla föreskrifter och regler som utfärdas av Laddstationens ägare och som/eller gäller för anläggningen där Laddstationen finns samt
(g) inte skaffa åtkomst till eller använda Plattformen/appen på ett sätt som är avsett att undvika debitering av avgifter om avgifter förekommer.

8.2 I händelse av brott mot någon skyldighet som framställs i denna klausul 8:

(a) ska du, inom kortaste möjliga tid efter att du har blivit medveten om det, informera oss och, utan att det är till men för våra andra rättigheter och påföljder, på egen bekostnad hjälpa oss på något sätt som vi anser vara lämpligt för att avhjälpa ett sådant brott och/eller för att begränsa dess följder och/eller
(b) ska du ha eget ansvar för alla kostnader och förluster som direkt eller indirekt uppstår därav och efter skriftlig begäran ersätta oss för sådana kostnader eller förluster som vi eller någon av våra partner drabbas av.

9. Rätt till tillbakadragande

DENNA KLAUSUL 9 GÄLLER ENDAST FÖR KONSUMENTER.

9.1 Abonnemangstjänsterna anses vara ett distansavtal (”Distansavtal”), vilket innebär ett avtal som har ingåtts i samband med ett organiserat system för distansförsäljning eller -service utan samtidig fysisk närvaro av EVBox och dig och där, fram till och inklusive den tidpunkt då Distansavtalet ingås, endast en eller flera tekniker för distanskommunikation används.

9.2 Du har rätt till tillbakadragande (”Rätt till Tillbakadragande”) från Distansavtalet inom 14 dagar, med början på den dag då Abonnemanget avslutades (”Period för Tillbakadragande”).

9.3 Du samtycker till att Rätten till Tillbakadragande upphör att gälla i förtid efter fullständigt fullföljande av dessa Villkor för att tillhandahålla Abonnemanget.

9.4 Om du vill utöva Rätten till Tillbakadragande måste du informera oss med hjälp av formuläret som är bifogat med dessa Villkor inom Perioden för Tillbakadragande. Vi ska utan dröjsmål bekräfta till dig via e-post om att vi har tagit emot ditt Tillbakadragande om du har begärt Tillbakadragande via elektroniska medel.

9.5 Om du utövar Rätten till Tillbakadragande är du skyldig EVBox ett belopp som motsvarar den del av Abonnemangstjänsterna som EVBox har levererat vid Tillbakadragandet, i jämförelse med fullständigt tillhandahållande av Abonnemangstjänsterna. EVBox ska ersätta alla belopp vi är skyldiga dig senast fjorton (14) dagar efter den dag då du rapporterade Tillbakadragandet. EVBox kommer att använda samma betalningsmetod som du ursprungligen använde, såvida du inte samtycker till en annan metod.

10. Avtalsperiod och uppsägning

10.1 Om du är en företagskund. Varje Abonnemang tecknas för en första period på ett (1) år räknat från aktiveringen av Abonnemanget. Efter denna första period förnyas Abonnemanget fortlöpande för samma period, såvida du inte informerar EVBox om att du inte vill förnya Abonnemanget senast sextio (60) dagar före slutet av innevarande period.
Om du är en Konsument. Varje Abonnemang tecknas för en första period på ett (1) år räknat från aktiveringen av Abonnemanget. Efter denna första period förlängs Abonnemanget på obestämd tid, varvid du kan säga upp Abonnemanget genom att ge oss (1) månads varsel om att du vill sluta använda Abonnemangstjänsten, såvida du inte har samtyckt till att förnya Abonnemangstjänsterna med ännu ett år.

10.2 Om du underlåter att uppfylla eller om EVBox har rimliga skäl att misstänka att du inte uppfyller någon av bestämmelserna i dessa Villkor kan EVBox, utan särskilt meddelande till dig, hålla inne tillhandahållandet av eller säga upp Abonnemangstjänsten. Följande exempel på händelser ska betraktas som ett avtalsbrott av dig som kan leda till att EVBox håller inne och/eller säger upp Abonnemangstjänsten: (a) alla former av missbruk av Plattformen, appen eller Abonnemanget, (b) eventuella intrång i EVBox immateriella rättigheter, (c) bristande efterlevnad av betalningsförpliktelser.

10.3 Om du inte samtycker till väsentliga ändringar i tjänsterna så som de framställs i klausul 3.2 i dessa Villkor kommer du att ha rätt att säga upp Abonnemanget med 30 (trettio) dagars skriftligt varsel.

10.4 Efter uppsägning av Abonnemanget förfaller alla utestående belopp fram till uppsägningsdatum till omedelbar betalning.

11. Immateriella rättigheter

11.1 EVBox (och dess licensgivare, om tillämpligt) äger alla rättigheter, all äganderätt och alla intressen, inklusive alla immateriella rättigheter, i och till Abonnemangstjänsten, inklusive Plattformen, ditt ID och appen, såväl som de behandlade (elektroniska) uppgifterna.

11.2 Dessa Villkor förmedlar ingen äganderätt i eller relaterat till Abonnemangstjänsten eller någon annan immateriell rättighet som ägs av EVBox (eller dess licensgivare, om tillämpligt) utöver det som uttryckligen framställs i dessa Villkor, i vilket fall rätten att använda tjänsten alltid ska vara återkallelig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och inte heller möjlig att licensiera vidare.

11.3 Du samtycker till att du inte kommer att använda de immateriella rättigheterna eller någon del av EVBox äganderättsskyddad information på något som helst sätt, dock med undantag för användning av tjänsterna och Plattformen i enlighet med dessa Villkor. Du ska i synnerhet inte:
(a) ändra, hyra ut, låna ut, sälja, distribuera, tilldela eller på annat sätt överlåta Abonnemangstjänsterna eller innehållet på något sätt, såvida inget annat är uttryckligen tillåtet enligt dessa Villkor,
(b) utnyttja Abonnemangstjänsterna eller Plattformen på något sätt som inte uttryckligen har godkänts,
(c) kopiera, reproducera, översätta, anpassa, modifiera, ändra, manipulera eller skapa härledda arbeten av hela eller någon del av Abonnemangstjänsterna eller Plattformen,
(d) ta bort, ändra eller på annat sätt använda våra logotyper och varumärken, såvida inget annat har överenskommits.

12. Personuppgifter

12.1 Om du är en företagskund. För behandlingen av personuppgifter som är relaterad till ditt företags Laddstation (i den mån de utgör personuppgifter) och för dina kontouppgifter gäller villkoren i EVBox integritetspolicy som finns tillgänglig på evbox.com.

12.2 EVBox behandlar även personuppgifter relaterade till förare av eldrivna fordon (EV) som ditt företag har utfärdat ett ID till i enlighet med syftet med distribution av ID, avgiftshantering och incidentrespons samt underhållstjänster. Dessa behandlingsaktiviteter omfattas också av EVBox integritetspolicy och ditt företag åtar sig att hänvisa EV-förarna till EVBox integritetspolicy på evbox.com.

12.3 Om du är en Konsument. Genom din användning av våra Abonnemangstjänster kommer EVBox att behandla vissa personuppgifter, i synnerhet i samband med din användning av ett ID. Denna behandling av personuppgifter som genomförs av EVBox är föremål för villkoren i EVBox integritetspolicy som finns tillgänglig på evbox.com. Om du använder laddtjänster från Laddstationer från tredje part med hjälp av ett ID bör du bekanta dig med dessa externa operatörers integritetspolicy.

13. Skadeståndsansvar

13.1 Med undantag för bedrägeri, grov vårdslöshet eller avsiktliga försummelse från EVBox sida och i den utsträckning lagen tillåter, är EVBox skadeståndsansvar för brott mot sina skyldigheter enligt dessa Villkor begränsat till ersättning av bevisade direkta skador som rimligen kunde förutses i enlighet med följande principer som gäller sammantaget:

(a) EVBox ansvarar inte för några indirekta och/eller följdskador, såsom, men inte begränsat till, utebliven vinst, förlust av affärer, förlust av goodwill, förlust av inkomst, förlust av intäkter, förlust av förväntade besparingar, förlust av möjligheter, krav från leverantörer av logistiktjänster eller andra tredje parter, skada som resultat av förlust och/eller förstörelse av data och skadat anseende.
(b) EVBox ansvarar inte för några skador eller kostnader som du eller tredje man utsätts för som resultat av din överträdelse av dina förpliktelser enligt dessa Villkor.
(c) EVBox ansvarar inte för skador på grund av problem med Abonnemangstjänsterna som orsakas av ditt missbruk, förändring eller modifiering av Abonnemangstjänsterna, problem som uppstår på grund av funktionsfel i maskinvara, nätverkstjänster (oavsett om de är interna hos dig eller ej), brandväggar eller fel som orsakats av programvara eller maskinvara från tredje part eller annan infrastruktur eller konfigurationen av sådana produkter.

14. Gällande lag och jurisdiktion

14.1 Om du är en företagskund. Dessa Villkor regleras och tolkas i enlighet med lagarna i det land där EVBox-kontoret som tillhandahåller Abonnemangstjänsterna är beläget. Den behöriga domstolen på platsen där EVBox-kontoret är beläget har exklusiv jurisdiktion och hemvist för alla tvister som uppstår på grund av eller i anslutning till dessa Villkor.

14.2 Om du är en Konsument. Dessa Villkor regleras och tolkas i enlighet med lagarna i det land där du är permanent bosatt. Både du och EVBox har rätt att ta upp eventuella tvister inför en behörig domstol i enlighet med tillämplig lag.

15. Allmänna bestämmelser

15.1 EVBox kan besluta att överlåta delar av eller samtliga rättigheter och förpliktelser enligt dessa Villkor till en tredje part. Om detta inträffar ska vi informera dig via e-post och/eller Plattformen. Om du inte vill fortsätta att använda Abonnemangstjänsten måste du skicka ett uppsägningsmeddelande i enlighet med klausul 10.4 i dessa Villkor.

15.2 Du får inte överlåta alla eller delar av dina rättigheter och förpliktelser enligt dessa Villkor till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från EVBox.

15.3 Om någon bestämmelse i dessa Villkor är eller blir olaglig, ogiltig eller ogenomförbar ska den inte påverka eller försämra lagligheten, giltigheten eller genomförbarheten för någon annan bestämmelse i Villkoren och om en sådan bestämmelse skulle vara laglig, giltig eller genomförbar i den utsträckning någon del av den raderas ska den bestämmelsen gälla med de minsta ändringar som krävs för att göra den laglig, giltig eller genomförbar.

Har du några frågor eller feedback till oss?

Skicka gärna dina frågor till info@evbox.com så återkommer vi till dig inom kort.